petroliferas1

 

PARCS D’EMMAGATZEMATGE (MI-IP02)


 Àmbit d'aplicació
 
Instal•lacions d’emmagatzematge de líquids petroliers, inclosos en les classes B, C i D, la comesa de les quals siga la distribució a granel:
 • A altres instal•lacions d’emmagatzematge.
 • A instal•lacions per a subministrament a vehicles.
 • A instal•lacions d’emmagatzematge per al seu consum en la mateixa instal•lació. 

També s’inclouen les instal•lacions d’emmagatzematge i subministrament de: carburants d’aviació i combustibles a vaixells.

 

Manteniment i revisions

En general, qualsevol instal•lació serà revisada per empresa instal•ladora (o inspector propi) cada cinc anys.

Els depòsits i canonades enterrats es revisaran als deu anys la primera vegada, i les successives: cada cinc anys (productes classe B) i cada deu anys (productes classes C i D).

Els depòsits enterrats sense sistema de detecció de fugues es revisaran cada tres anys.

 

Inspeccions a realitzar per organisme de control autoritzat

Seran objecte d’inspecció periòdica cada deu anys.

Els depòsits enterrats sense sistema de detecció de fugues s’inspeccionaran cada sis anys.petroliferas2

 

INSTAL•LACIONS D’EMMAGATZEMATGE PER AL SEU CONSUM EN LA PRÒPIA INSTAL•LACIÓ (MI-IP03) 


 
 

Àmbit d'aplicació
 
Instal•lacions d’emmagatzematge de carburants i combustibles líquids, per a consums industrials, agrícoles, ramaders, domèstics i de servici, així com a tots aquells no previstos de forma específica, però que poden ser considerats com a semblants ja que s’observa identitat de raó amb els expressament previstos.


A estos efectes, tindran la consideració d’instal•lacions per a consum en la mateixa instal•lació:

 • Instal•lacions industrials fixes (forns, cremadors per a aplicacions diverses, etc.)
 • Instal•lacions d’emmagatzematge de recipients mòbils que continguen carburants i combustibles per a ús industrial.
 • Instal•lacions de combustibles per a calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.
 • Instal•lacions fixes per a usos interns no productius en les indústries (grups electrògens, etc.)
 • Instal•lacions destinades a subministrar combustible i/o carburant a mitjans de transport intern, que operen només dins de les empreses (carretons elevadors, etc.)
 • Instal•lacions destinades a subministrar combustible i/o carburant a maquinària, que no siga vehicle.

Manteniment i revisions


Per empresa instal•ladora (o per organisme de control acreditat), seran revisades:

 • Les instal•lacions de superfície: cada cinc anys (instal•lacions que requerixen projecte), o cada deu anys (instal•lacions que no requerixen projecte).
 • En les instal•lacions enterrades (proves certificades per un organisme de control autoritzat):
  • Revisió de tancs:
   • Protecció activa: cada cinc anys (fins a 10 m3), cada dos anys (tancs i grups de tancs fins a 60 m3) i cada any (tancs i grups de tancs de més de 60 m3).
   • Estanquitat (només quan no disposen de sistema de detecció de fugues): als deu anys (de la seua instal•lació o reparació) la primera vegada,  i les successives, cada any.
  • Revisió de canonades: als deu anys (de la seua instal•lació o reparació) la primera  vegada, i les successives, cada cinc anys.

NOTA. Es necessita projecte tècnic per a les instal•lacions amb capacitats totals d’emmagatzematge (Q) i productes indicats en el quadre següent:

 

Tipus de Producte
Disposició d’emmagatzematge
Interior - litres
Exterior - litres
Classe B
Q > 300
Q > 500
Classes C y D
Q > 3.000
Q > 5.000

 

Inspeccions a realitzar per Organisme de Control Acreditat

Seran objecte d’inspecció periòdica cada deu anys totes aquelles instal•lacions que necessiten projecte.

 

 

petroliferas3

INSTAL•LACIONS PER A SUBMINISTRAMENT A VEHICLES (MI-IP04)


 

 

 

Àmbit d'aplicació

Per empresa instal•ladora (o per Organisme de Control Acreditat), seran revisades:

 • Les instal•lacions de superfície: cada cinc anys (instal•lacions que requerixen projecte), o cada deu anys (instal•lacions que no requerixen projecte)
 • En les instal•lacions enterrades (proves certificades per un Organisme de Control Acreditat): 
  • Revisió de tancs:
   • Protecció activa: cada cinc anys (fins a 10 m3), cada dos anys (tancs i grups de tancs fins a 60 m3), i cada any (tancs i grups de tancs de més de 60 m3).
   • Estanquitat (només quan no disposen de sistema de detecció de fugues): als deu anys (de la seua instal•lació o reparació) la primera vegada, i les successives, cada any.
  • Revisió de canonades: als deu anys (de la seua instal•lació o reparació) la primera vegada, i les successives, cada cinc anys.

 

NOTA. Es necessita projecte tècnic per a les instal•lacions amb capacitats totals d’emmagatzematge (Q) i productes indicats en el quadre següent:

 

Tipus de Producte
Disposició d’emmagatzematge
Interior - Litres
Exterior - Litres
Classe B
Q > 300
Q > 500
Classes C y D
Q > 3.000
Q > 5.000

 

Inspeccions a realitzar per Organisme de Control Acreditat

Seran objecte d’inspecció periòdica cada deu anys totes aquelles instal•lacions que necessiten projecte.

Els establiments disposaran d’un Llibre de Revisions, Proves i Inspeccions en el qual es registraran els resultats obtinguts en cada actuació. 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.