Les presents condicions s'apliquen a tots els usuaris que utilitzen esta web, que han de conéixer i acceptar  

Propietat intel·lectual i industrial de la web
Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, continguts, disseny gràfic i codis, són titularitat de l'IVACE.

Correspon al dit organisme l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concórreguen les condicions que a continuació s'assenyalen, quedant vedats qualssevol actes que no hagen sigut expressament autoritzats per l'IVACE.
Actualització de la web
L'IVACE es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a la dita informació de manera temporal o definitiva.

La informació continguda en estes pàgines web és la vigent en la data de la seua última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i servicis i a altres informacions que contenen estes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seua disposició en la mateixa web.
Responsabilitat dels continguts de la web
L'usuari es compromet a utilitzar esta web de forma correcta i lícita. L'IVACE rebutja tota responsabilitat que es derive de la mala utilització dels seus continguts. El dit material:

Consistix únicament en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets.

No oferix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada; la versió jurídicament vàlida de les convocatòries i anuncis oficials és la que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i altres diaris oficials de l'Estat espanyol o de la Unió Europea.

Conté vegades algunes ocasions enllaços a pàgines externes sobre les quals l'IVACE no té cap control i respecte de les quals declina tota responsabilitat; no oferix assessorament professional o jurídic (si desitja efectuar una consulta d'este tipus, dirigisca's sempre a un professional degudament qualificat).
Responsabilitat amb els enllaços
La funció dels enllaços que apareixen en esta pàgina té només finalitat informativa. L'IVACE rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb el nostre portal web, o que no siguen gestionades directament pel nostre administrador de la web.
Ús del Programari
El programari que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d'esta web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d'este lloc, ha d'acceptar-se prèviament els termes del Contracte de llicència, si ho haguera, que acompanye o s'incloga en el programari (d'ara en avant, el "Contracte de llicència").

Es prohibix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seua posterior reproducció o redistribució.

El programari només està garantit, si és el cas, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent-se qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsables IVACE ni els seus proveïdors de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatius, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjuís financers o comercials), inclús en el cas que l'IVACE haguera sigut informada de la possibilitat de tals danys.
Optimització
El Portal Web IVACE está optimizado para monitores con una resolución mínima de pantalla de 1024x768 píxeles, aunque se recomienda una resolución de 1280x1024 píxeles.

Asimismo, está optimizada para los siguientes navegadores: Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior y Mozilla Firefox 1.5 o superior.

Aunque con los navegadores Safari, Opera 8.5 o superior y Mozilla también se puede visualizar, puede que algunos caracteres o estilos no se vean correctamente.

Recomendamos, también, tener activadas las opciones javascript y css de su navegador, que suelen estar activadas por defecto en las configuraciones. De no ser así, puede que no aparezca correctamente alguna de las páginas del portal.
Accessibilitat
La pàgina d'inici del Portal Web IVACE compleix amb el estándard d'accessibilitat WAI-A (nivell de prioritat I), el qual garanteix que es compleixen, entre uns altres, els següents paràmetres:

  • Marques i enllaços emprats adequadament.
  • Llenguatge clar i concís.
  • Elements no textuals (imatges, vídeos...) poden ser indexats a través de motors de búsqueda.
wai-a.gif
Protecció de dades

 >> Vegeu

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.