mercancias

Àmbit d'aplicació

Este apartat es referix als vehicles especials usats per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada.

S’entenen com a vehicles especials els vagons, camions, remolcs, semiremolcs, contenidors, caixes mòbils i altres vehicles anàlegs, isoterms, refrigerants, frigorífics o calorífics utilitzats de conformitat amb la Reglamentació tecnicosanitària sobre condicions generals de transport terrestre d’aliments i productes alimentaris a temperatura regulada.

 

Inspeccions a realitzar per Organisme de Control Acreditat

La primera inspecció periòdica es farà als sis anys de la posada en servici, i les posteriors cada tres anys.

Quan les característiques del vehicle especial o dels seus equips hagen pogut ser alterades com a conseqüència d’una reparació o modificació, s’ha d’efectuar una inspecció excepcional.

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.