bajatensiónÀmbit d'aplicació

Comprén les instal•lacions elèctriques de baixa tensió de:

 • Instal•lacions industrials que necessiten projecte, amb una potència instal•lada superior a 100 kW.
 • Locals de pública concurrència.
 • Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.
 • Locals mullats amb potència instal•lada superior a 25 kW.
 • Piscines amb potència instal•lada superior a 10 kW.
 • Quiròfans i sales d’intervenció.
 • Instal•lacions d’enllumenat exterior amb potència instal•lada superior a 5 kW.
 • Instal•lacions comunes d’edificis de vivendes de potència total instal•lada superior a 100 kW.

 

Manteniment i revisions

Els titulars o arrendataris dels locals de pública concurrència especificats en l’Annex I de l'Ordre de 31 de gener de 1990, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, sobre manteniment i inspecció periòdica d’instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència), tenen l’obligació de tenir subscrit contracte de manteniment amb empresa instal·ladora, que realitzarà revisions, almenys, una vegada cada tres mesos, i les ressenyarà en un “Llibre Registre de Manteniment i Revisió de LPC”; i estendrà anualment un butlletí de reconeixement anual.

Els locals de pública concurrència no inclosos en l’annex I, han de ser revisats anualment per empresa instal·ladora autoritzada, que omplirà un butlletí de reconeixement anual.

Els titulars o arrendataris dels quiròfans i sales d’intervenció tenen l’obligació de tenir subscrit contracte de manteniment amb empresa instal·ladora, que realitzarà controls (setmanals i mensuals) i una revisió anual, que anotarà en un “Llibre Registre de Manteniment i Revisió de Quiròfans i UCI”.

 

Inspeccions a realitzar per Organisme de Control Acreditat

Seran objecte d’inspecció periòdica cada 4 anys les instal•lacions de: els locals de pública concurrència i els quiròfans i sales d’intervenció.

Seran objecte d’inspecció periòdica cada 5 anys les instal•lacions següents:

 • Instal•lacions industrials que necessiten projecte, amb una potència instal•lada superior a 100 kW.
 • Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.
 • Locals mullats amb potència instal•lada superior a 25 kW.
 • Piscines amb potència instal•lada superior a 10 kW.
 • Instal•lacions d’enllumenat exterior amb potència instal•lada superior a 5 kW.  

Seran objecte d’inspecció periòdica cada 10 anys les instal•lacions comunes d’edificis de vivendes de potència total instal•lada superior a 100 kW.

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.