gruatorreÀmbit d'aplicació

Totes les grues torre de més de 15 kNxm de moment nominal, mogudes mecànicament, destinades a l’elevació i distribució de materials, tant en obres com en altres aplicacions..Manteniment i revisions

El propietari o, si és el cas, l’arrendatari té l’obligació de tenir subscrit contracte de manteniment de la grua torre amb una empresa conservadora, que realitzarà revisions periòdiques almenys cada quatre mesos.

Quan la grua torre haja romàs parada durant un període superior a tres mesos, haurà de ser revisada abans de la nova posada en marxa.Inspeccions a realitzar per Organisme de Control Acreditat

Les grues la instal•lació de les quals es mantinga en el mateix emplaçament durant un temps prolongat, han de sotmetre’s a una inspecció extraordinària cada dos anys, comptats des de la posada en servici.

En el cas de grues autodesplegables del tipus monobloc el moment nominal de les quals estiga comprés entre 15 kNxm i 170 kNxm, només es faran les inspeccions cada dos anys, independentment del nombre de muntatges realitzats en l’esmentat període.

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.