Els reglaments de seguretat industrial establixen:

  • Les condicions tècniques o requisits de seguretat que segons el seu objecte han de reunir les instal•lacions, els equips, els processos, els productes industrials i la seua utilització, així com els procediments tècnics d’avaluació de la conformitat amb les indicades condicions o requisits.
  • Les mesures que els titulars hagen d’adoptar per a la prevenció, limitació i cobertura dels riscs derivats de l’activitat de les instal•lacions o de la utilització dels productes.
  • Les condicions d’equipament, els mitjans i la capacitat tècnica i, si és el cas, les autoritzacions exigides a les persones i empreses que intervinguen en el projecte, direcció d’obra, execució, muntatge, conservació i manteniment d’instal•lacions i productes industrials.
  • Les instal•lacions, equips i productes industrials hauran d’estar construïts o fabricats d’acord amb el que preveja la corresponent reglamentació, que podrà establir l’obligació de comprovar-ne el funcionament i l’estat de conservació, o manteniment, mitjançant inspeccions periòdiques.
  • Els reglaments de seguretat podran condicionar el funcionament de determinades instal•lacions i la utilització de determinats productes al fet que s’acredite el compliment de les normes reglamentàries, en els termes que estes establisquen.

 

Com es pot acreditar el compliment reglamentari?

El compliment de les exigències reglamentàries en matèria de seguretat industrial, sense perjudici del control per part de l’administració pública, serà provat per algun dels següents mitjans, d’acord amb el que establisquen els reglaments que resulten aplicables:

  • Declaració del titular de les instal•lacions i, si és el cas, del fabricant, el representant, distribuïdor o importador del producte.
  • Certificació o acta d’organisme de control, instal•lador o conservador autoritzat o tècnic facultatiu competent.
  • Qualsevol altre mitjà previst en el dret comunitari.


L’esmentada prova podrà servir de base per a les actuacions de l’administració competent previstes en els corresponents reglaments.

 

Quines actuacions ha de realitzar el titular de les instal•lacions una vegada posades en servici?

La seguretat industrial no acaba amb la posada en servici de les instal•lacions i equips, sinó que exigix que estos requisits de seguretat es mantinguen durant tota la seua vida útil, per la qual cosa els titulars han d’escometre una tasca preventiva basada en la realització d’una adequada conservació o manteniment d’estes instal•lacions i equips, en general, amb la participació d’empreses instal.ladores.

A més, hi ha l’obligatorietat de comprovar el funcionament i l’estat de conservació o manteniment de les instal•lacions i els equips, mitjançant la realització d’inspeccions periòdiques que acrediten que continuen complint els requisits de seguretat exigibles en matèria de seguretat industrial.

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.