Dirigit a: Pime de la Comunitat Valenciana
feder2.jpg
Presentació sol.licituds: Des del 8/01/2019 fins al 19/02/2019 (a les 23:59:59 hores) (*)
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de l'1/4/2018 fins a l'1/7/2020 (**)
Termini de justificació: fins al 29/9/2020 (**)

segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8443 de data 13/12/2018, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

** Resolució de 2 de juny de 2020 de la DG de l'Ivace (DOGV 8831 de 10/06/20) i posterior correcció d'errors de 12 de juny de 2020, (DOGV nº 8837 de 17/06/2020)

abansdepresentar preguntesfrequents fitxaprograma

 

Objectiu

 

Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions ?TEICs-.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

Pime amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
   a) Seccions C, D, I i F-Divisions 10 a 43.
   b) Secció H-Divisions 49 a 53.
   c) Secció J-Divisions 58 a 63.
   d) Secció M-Divisions 69 a 74.

 

Requisits dels projectes

   ?    Pressupost subvencionable a partir de 12.000 ?.
   ?    Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 d'abril de 2018.
   ?    Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
   ?    Podrà presentar-se un màxim de dos projectes per empresa sol·licitant

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Projectes consistents en la implantació i engegada de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol.licitant, en l'àmbit dels CNAES abans detallats i relacionats amb una o diverses de les següents actuacions:

a) Sistemes d?informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions PLM, CAD, CAM, CAE, PDM, DFM i de suport remot de productes.
 • Solucions de modelització, simulació i virtualització de processos.

b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquest tipus d?actuacions.
 • Sistemes de control numèric.
 • Sistemes MES.
 • Sistemes SCADA.
 • Aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu.
 • Robots industrials (norma ISO 8373).
 • Sistemes de visió artificial.
 • Sistemes automatitzats d?emmagatzematge i logística interna.
 • Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
 • Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda d?aquests.
 • Implantació de PLC.

c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d?informació relacionats amb projectes d?economia circular. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de gestió integrada de la informació de l?empresa, entre altres ERP i aplicacions de Business Intelligence.
 • Aplicacions de gestió logística interna i externa, entre altres aplicacions SCM, SGA, MRP i CRM.
 • Aplicacions destinades a actuacions d?economia circular.

d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels que es detallen en les actuacions anteriors, és a dir, vinculats amb actuacions com les que es descriuen en els apartats 2.a, 2.b o 2.c d?aquest article, fetes per l?empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Dispositius i aplicacions de telecomunicació.
 • Solucions basades en informàtica en núvol (cloud computing).
 • Aplicacions big data.
 • Solucions de seguretat de la informació i les comunicacions.
 • Solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT.
 • Solucions basades en tècniques d?intel·ligència artificial.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la d?empresa:
    ? Petita empresa: fins al 40 %
    ? Mitjana empresa: fins al 30 %

El pressupost subvencionable es limitarà a 80.000 ? en aquells casos en què el projecte siga de major dimensió.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Adquisició d?actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, que inclou, si escau, els costos d?implantació i posada en funcionament. Es consideren en aquest apartat:

 • Llicències de programari, que exclou el programari de propòsit general, com per exemple sistemes operatius, aplicacions de gestió / monitoratge de xarxes / sistemes, paquets d?ofimàtica, correu electrònic, edició i tractament d?imatges, excepte en els casos en què aquest tipus de programari forme part inseparable d?altres actius que siguen objecte de subvenció dins del projecte.
 • ? Desenvolupament d?aplicacions a mida.
 • ? Costos per l?ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d?execució del projecte, amb les mateixes exclusions que les que es detallen per a les llicències de programari.

b) Adquisició d?actius materials:

 • ? Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions. S?exclouen ordinadors personals i servidors, impressores, terminals, displays, tauletes, consoles i semblants, excepte en els casos en què actuen com a interfície per a captura de dades o configuració de dispositius en solucions del tipus de les que es defineixen en l?article 3.2.b de la convocatòria.
 • Adquisició o adaptació de béns d?equip directament i exclusivament relacionats amb les actuacions recollides en l?article 3.2.b.

Els actius han de quedar instal·lats en l?establiment productiu de l?empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana.

c) Serveis externs: costos de serveis d?assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, la planificació o la definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L?import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15 % de la resta de costos subvencionables o 14.500 euros.

No es consideren subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l?empresa beneficiària, i s?entenen per aquestes les que responguen a la definició de l?article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

Criteris de valoració

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 40 punts. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s?especifica sobre un total de 100 punts

1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts

a) Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 ? 40.

b) Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació: 0 ? 10

2. Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts

a) Capacitat i experiència de l'equip de treball considerant l'adequació dels recursos humans de la empresa beneficiària per a garantir l'èxit del projecte. 0- 10

b) Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant la integració de projecte amb altres solucions ja existents en l'empresa: 0-10

3. Resultats/impacte que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts.

a) Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant la seua quantificació fonamentada en termes de creació d'ocupació i competitivitat empresarial: 0-15.

b) Alineació amb polítiques mediambientals considerant projectes amb impacte favorable per economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. 0- 5.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) L'empresa sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per la normativa vigent. 0 - 4 punts.

b) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 3

c) Percentatge de persones discapacitades, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0 - 3

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 
DOCUMENTACIÓ

1. Imprès de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es .

2. Documentació relativa a la personalitat jurídica de l'empresa sol·licitant.

3. Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals. Instrument ambiental al qual estiga sotmesa l?activitat o les instal·lacions on l?entitat sol·licitant haja d?executar el projecte. En cas d?estar exempta o en tràmit d?obtenció, s?ha d?aportar documentació que acredite aquesta circumstància, sense perjudici de l?aportació posterior de l?instrument ambiental.

4. Relativa al compliment d?obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només cal presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l?IVACE per a obtindre?l per mitjans telemàtics.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web http://www.ivace.es.

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que l?empresa sol·licitant dispose de firma electrònica, bé amb el certificat reconegut d?entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l?Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d?Indústria, Energia i Turisme.

Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d?1 d?octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s?adjunte la documentació que, d?acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà a l?empresa sol·licitant perquè ?en el termini de 10 dies hàbils des de l?endemà de la recepció del requeriment? esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l?advertència que si no ho fa es tindrà per desistida la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

Els requeriments es faran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre telemàtic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.