Dirigit a: Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana

feder2.jpg

Presentació sol.licituds: Des del 18/10/2019 fins al 4/11/2019 a les 23:59:59 hores*
Termini de justificació: en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

Termini execució dels projectes: 30 d'abril de 2020

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8657 de data 18 d'octubre de 2019 si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.
 
 

Objecte

La convocatòria persegueix donar suport a l'execució de projectes d'I+D, de caràcter no econòmic en l'àmbit de l'economia circular, desenvolupats per centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en col·laboració i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d'aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d'empreses valencianes potencialment destinatàries d'aquests.

 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries
 
Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que disposen dels requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre.
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Es recolzaran projectes d'I+D de caràcter no econòmic en l'àmbit de l'economia circular executats per centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en col·laboració i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana.
Els projectes hauran de poder-se enquadrar-se en algun dels següents àmbits de l'economia circular, i es concediran un màxim de dos projectes per àmbit:
- Ecoinnovació i ecodisseny
- Reducció del consum de recursos naturals
- Transició energètica i ciutat circular
- Servitització i simbiosi industrial
 
Els projectes hauran d'incloure el desenvolupament i implementació d'un demostrador o demostradors de la tecnologia o tecnologies desenvolupades.

Els projectes hauran de definir-se i executar-se a partir de la col·laboració d'almenys dos centres tecnològics de la Comunitat Valenciana. Cada centre tecnològic participant en el projecte haurà d'executar un mínim del 2 0% del pressupost d'aquest.

La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l'inici del projecte. El seu abast s'establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s'espera obtindre, i es recollirà en l'annex a la memòria de sol·licitud.
Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de la col·laboració entre centres tecnològics i empreses haurà de ser cedit als centres.

Els projectes s’hauran d’emmarcar necessàriament en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos del projecte considerats com a subvencionables.

Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l'activitat econòmica, entenent-se com a tal, a més de la investigació duta a terme sota contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures d'investigació i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l'oferta de béns o serveis en el mercat.

L'ajuda màxima que es podrà concedir a cada projecte no superarà 1.000.000 €.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Recursos humans (personal propi).
Despeses de personal propi de caràcter tècnic i científic. Aquestes despeses podran ser imputades íntegrament quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva a aquest projecte respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.
Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no superaran el 10% del total d'hores de dedicació a aquest.

b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputades en exclusiva a aquest i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s'inclou en aquest concepte el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

c) Inversions en equipament necessàries per a la implementació dels pilots associats al projecte d'I+D, així com adaptacions necessàries per a la instal·lació d'aquests.

d) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basats en costos mitjans reals imputables a la realització del projecte mitjançant un procediment d'imputació de despeses generals a tant alçat d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses. S'estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.
El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat. Aquest informe es presentarà en l'IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen despeses corrents. En qualsevol cas, la suma d'aquestes no superarà el 25% dels costos directament imputables al projecte.

e) Altres despeses relacionades directament amb el projecte imputades en exclusiva a aquest i que es vinculen a ell inequívocament. Se n'exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

Des del 18 d'octubre de 2019 fins al 4 de novembre de 2019 a les 23:59:59

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8657 de data 18 d'octubre de 2019
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria publicada en el DOGV nº 8657 de data 18 d'octubre de 2019

Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que s'estableix en l’article 5 de l'Ordre  26/2016, de 25 de novembre, modificat per l'Ordre 21/2017, de 24 de novembre.

La tramitació del procediment serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut de persona física de qui actue com a representant legal o apoderat/apoderada de la persona jurídica segons figure en el Registre corresponent, tots dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web <http://www.ivace.es>. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà apoderar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que l'apoderament es trobe vigent i conste en el Registre de Representants de l’ACCV i així s'acredite.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria.

L'acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant es realitzarà mitjançant la presentació de la següent documentació:

- Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.

- En cas que la sol·licitud es tramite amb certificat de persona física, s'aportarà poder de representació de qui signa la sol·licitud –vigent en el moment de la presentació d'aquesta-, o document equivalent segons les prescripcions legals, i si escau, quan l'òrgan d'administració del sol·licitant tinga caràcter mancomunat, s'haurà d'adjuntar i signar pel representant legal que no ho haguera fet en la sol·licitud, el document de ratificació disponible en l'apartat “Documentació annexa” del text del programa en <http://www.ivace.es>.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.