Què és una verificació metrològica?

És el conjunt d’exàmens administratius, visuals i tècnics que poden ser realitzats en un laboratori o en el lloc d'ús, que tenen per objecte comprovar i confirmar que un instrument de mesura en servici manté des de l’última verificació o, en el cas de la primera verificació, des de la posada en servei, les característiques metrològiques que li són d’aplicació, en especial pel que fa als errors màxims permesos, així com que funcione d’acord amb el seu disseny i siga conforme a la seua reglamentació específica i, si és el cas, al disseny o model aprovat.

 

Qui està obligat a sol•licitar la verificació metrològica? 

Els que utilitzen o tinguen, a títol de propietat, arrendament financer o altres fórmules financeres semblants, un instrument de mesura en servici estan obligats a sol•licitar-ne la verificació metrològica quan així estiga establit per ordre ministerial específica promulgada per a cada tipus d’instrument.

La fase de control metrològic dels instruments de mesura en servici pot comprendre, segons corresponga en cada cas, verificacions periòdiques, verificacions després de reparació i verificacions després de modificació.

 

Quan s’ha de sol•licitar la verificació periòdica?

El termini perquè un instrument haja que ser objecte de verificació periòdica es distint per a cada tipus d'instrument, i s'estableix en l'ordre ministerial específica que regula la fase de la seua verificació metrològica.

Els titulars o posseïdors dels instruments de mesura subjectes a la fase de verificació metrològica hauran de sol•licitar la verificació periòdica abans que finalitze el termini de validesa de l’anterior verificació periòdica.

El termini que s'estableix per a cada instrument de mesura començarà a contar per a la primera verificació des de la data de posada en servici de l'instrument de mesura, entesa com la primera utilització per l'usuari final.

 

Qui realitza la verificació periòdica?

La verificació periòdica dels instruments de mesura en servici les realitzen els organismes autoritzats de verificació metrològica (OAMV).

UN OAMV es una entitat, pública o privada, designada per habilitació d'una Adminsitració Pública competent espanyola, per a la realització i emisió de les oportunes certificacions relatives als controls metrològics d'instruments de mesura en servici.

La relació d'OAMV que han comunicat la seu actuació en la Comunitat Valenciana, i els seus àmbits reglamentaris d'actuació, es pot consultar en aquest enllaç.

 

Què és una verificació després de reparació o modificació?

És el conjunt d’exàmens administratius, visuals i tècnics que poden ser realitzats en un laboratori o en el lloc d’ús, que tenen per objecte comprovar i confirmar que un instrument de mesura en servici manté, després d’una reparació o modificació que requerisca ruptura de precintes, les característiques metrològiques que li són d’aplicació, en especial pel que fa als errors màxims permesos, així com que funcione conforme al seu disseny i siga conforme a la seua reglamentació específica i, si és el cas, al disseny o model aprovat.

 

Qui pot realitzar la reparació o modificació d’un instrument sotmés a control metrològic?

La reparació o modificació dels instruments sotmesos a control metrològic de l’Estat només pot ser realitzada per persona o entitat inscrita com a reparador en el Registre de Control Metrològic, d’acord amb els requisits establits en la legislació vigent.

Totes les actuacions fetes per un reparador autoritzat estaran documentades en un part de treball en format díptic autocopiador, el primer full del qual quedarà en poder de l’entitat reparadora i el segon, en poder del titular o posseïdor de l’instrument. S’hi anotarà la naturalesa de la reparació, la data de l’actuació, el número d’identificació del reparador autoritzat, la identificació de la persona que ha realitzat la reparació o modificació, la seua firma i el segell de l’entitat reparadora.

 

Quan s’ha de sol•licitar la verificació després de reparació o modificació?

El titular o posseïdor d’un instrument de mesura que ha sigut sotmés a una reparació o modificació que haja requerit ruptura de precintes, ha de sol•licitar-ne la verificació abans de la posada en servici.

 

Què ocorre quan no se supera la verificació metrològica?

Quan l’instrument no supere la verificació, en qualsevol de les seues modalitats, s’ha de deixar fora de servici fins que s’esmene la deficiència que n’ha impedit la superació.

Es fa constar esta circumstància mitjançant una etiqueta d’inhabilitació per al servici, en la qual s’especifica el tipus d’instrument de què es tracta i la qualificació FORA DE SERVICI en lletra majúscula en negre sobre fons roig.

També s’inclourà l’entitat verificadora, el número d’identificació i la data en què es va efectuar el control que va donar lloc a la inhabilitació per al servici.

En el cas que l’esmentada deficiència no s’esmene, s’adoptaran les mesures oportunes per a garantir que l’instrument de mesura siga retirat definitivament del servici.

 


 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.