La certificació és una declaració de reconeixement al sol·licitant que el seu projecte pot qualificar-se, totalment o parcialment, com d'Investigació i Desenvolupament (I+D) o com d'Innovació Tecnològica (i), prenent en consideració els objectius a aconseguir, les tecnologies implícites en la seua execució, les tasques a realitzar i el seu cost.

 

PER A QUÈ SERVIX LA CERTIFICACIÓ
Per a facilitar al sol·licitant l'accés a les deduccions fiscals previstes en la Llei de l'Impost sobre Societats de les despeses efectuades en el seu projecte. En aquest sentit, el certificat obtingut ha d'adjuntar-se a la petició al Ministeri de Ciència i Innovació d'emissió d'Informe Motivat que té caràcter vinculant per a l'Administració Tributària, segons establix el Reial Decret 1432/2003 de 21 de novembre.
QUI POT SOL·LICITAR LA CERTIFICACIÓ
La certificació oferida està oberta a qualsevol empresa o societat de caràcter mercantil radicada a la Comunitat Valenciana excloent-ne les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre. Comprén els projectes d'I+D+i que es promoguen a la Comunitat Valenciana amb la limitació que el projecte estiga inclòs en l'àmbit de les tecnologies referenciades en el "Alcance de Acreditación".
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR LA CERTIFICACIÓ
Formulari de sol·licitud de certificació segons model establit.
Memòria descriptiva del projecte. Hi ha un format predeterminat per a cada tipus de certificació sol·licitada.

Els sol·licitants hauran de disposar i conéixer a més els documents següents:

Hi ha un Directori de certificats emesos sent possible consultar el seu contingut per part de qualsevol interessat mitjançant petició expressa.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial és entitat de certificació de producte acreditat per ENAC amb acreditació núm. 44/C-PR077.

El "Alcance de Acreditación" es el que s'indica en aquest enllaç.

Altre enllaç d'interés:

Arxius i enllaços

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.