Les retribucions per a l'any 2023 es recullen en la LLEI 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023.

 

 

RAFAEL ESCAMILLA DOMÍNGUEZ

 Retribució anual: 56.386,96 € (2)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Els membres del Govern valencià i els alts càrrecs designats per Decret del Govern valencià o del seu President que es vegen obligats a canviar la seua residència habitual com a conseqüència del mencionat nomenament, tindran dret a disfrutar d'una indemnització mentres dure la dita situació. (Acord de 8 setembre de 1995, del Govern valencià, sobre indemnització de gastos extraordinaris per motiu de residència) .

(2) Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.