Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE - CIF nº Q-4640001-F

Domicili social i Registre d'entrada: Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 2 -  C/ de la Democràcia, 77 (abans Castán Tobeñas) - 46018 València 

.........................................................................................................................................................................................

 

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, és una entitat de dret públic, integrada en el sector públic instrumental de la Generalitat de les previstes en l'article 2.3.a) 3º de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic i de Subvencions.

Per Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat l'Institut de la Petita ii Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) va modificar la seua denominació per la d'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), i va passar a assumir els àmbits competencials de l'AVEN, SEPIVA, IVEX, prèvia supressió i extinció d'aquestes entitats.

L'Institut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d’obrar per a la realització de les seues finalitats de gestió de la política industrial de la Generalitat i suport a les empreses, en matèria d’innovació per a la competitivitat i modernització de mitjanes i petites empreses i àrees industrials, emprenedoria, internacionalització i captació d’inversió, disseny i desenvolupament de mesures de finançament del sector privat que no afecte el marc d’actuació atribuït a l’IVF sense perjudici dels convenis de col·laboració i restants acords que s’instrumenten entre aquest i l’IVACE, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, vehicles i empreses i el foment de l’estalvi, l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, així com la gestió de la política energètica de la Generalitat.

 

Altres centres de treball

  • Alacant. C/ Churruca, 29-3º - 03003 - ALACANT - Tel. 965 934 999
  • Castellón. C/ Ginjols, 1 - 12003 - CASTELLÓ - Tel. 964 270 300

 

Normativa

 

Funcions

A. Promoure i estimular la competitivitat empresarial, el desenvolupamentsostenible i l’ adaptació de les empreses de la Comunitat Valenciana a les exigències del mercat, facilitant la realització d’actuacions d’R+D+I empresarial, quan no afecten les competències assignades a altres departaments en matèria d’innovació.

B. Potenciar la reorganització, reconversió i modernització de les petites i mitjanes empreses, així com impulsar la seua creació i implantació, prestant particular atenció al desenvolupament tecnològic, la innovació per a la competitivitat i modernització de les mitjanes i petites empreses i àrees industrials, la internacionalització i comercialització.

C. Fomentar i donar suport a les actuacions conjuntes de cooperació, concentració o fusió, entre les xicotetes i mitjanes empreses que propicien una millora en la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana.

D. Promoure, fomentar i prestar els serveis que contribuïsquen a la competitivitat de la xicoteta i mitjana empresa de la Comunitat Valenciana, així com la seua internacionalització.

E. Promocionar i vetlar per la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials i la metrologia, promovent la col·laboració administrativa.

F. Executar l’ordenació i planificació energètica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les directrius generals del Consell, en coordinació amb les diferents administracions i en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea.

G. Atraure, promocionar i mantindre la inversió, tant nacional com estrangera, a la Comunitat Valenciana.

H. Participació, en el marc de les seues competències, en el disseny, coordinació, direcció i supervisió dels plans de suport al sector privat en col·laboració amb els òrgans de l’Administració europea, central i autonòmica.

I. la coordinació i suport en matèria d’R+D+i empresarial de la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana

 .........................................................................................................................................................................................Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.