Plananualactividades2020Línies d'actuació de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, aprovades en el Consell de Direcció del 17 de desembre de 2019 

 

 

 

 

 > EPIV2020.- Estratègia de Política Industrial Visió 2020 

El 2 de novembre de 2010, el Govern Valencià va aprovar l'Estratègia de Política Industrial (EPI) per al període 2010-2015, arreplegant un ampli conjunt d'actuacions encaminades al reforç de la competitivitat regional. Aquesta estratègia, fruit de l'acord amb els Agents Econòmics i Socials, especialment organitzacions empresarials i sindicats, es va enquadrar en el context de l'Observatori de la Indústria i dels Sectors Econòmics Valencians (PAVACE II 2009-2013)

Com a conseqüència de la nova realitat a la qual avui s'enfronta la Comunitat Valenciana, l'Observatori ha considerat necessari redefinir l'Estratègia de Política Industrial per a adaptar-la a les perspectives econòmiques dels pròxims anys i amb la participació dels Agents Econòmics i Socials que han realitzat propostes, arribar a una “Estratègia de Política Industrial Visió 2020” (EPI V-2020) consensuada i que responga als nous reptes, amenaces i oportunitats de l'entorn industrial.

A més, el nou període 2014-2020 de programació de Fons Estructurals de la Unió Europea, obliga a realitzar prèviament un exercici de definició de prioritats regionals denominat 'Estratègia d'especialització intel·ligent' (RIS3). Pel que fa a la R+D+i, la Comissió Europea ha aconsellat la revisió de les estratègies regionals i nacionals amb la finalitat d'alinear-les amb els objectius de l'Estratègia Europa 2020 (EE 2020) prioritzant les estratègies que es desitja que siguen cofinançades pels Fons Estructurals, en particular, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE).

En aquest sentit, es van crear sis grups de treball per al debat i l'aportació d'idees entorn del concepte de reindustrialització de l'economia valenciana i de les polítiques necessàries per a la seua consecució: 1. Competitivitat regional, 2. Creixement empresarial, 3. Estratègies internacionals, 4.Gestió del coneixement, 5. Emprendiment i innovació i 6. Especialització intel·ligent.

Cadascun d'aquests grups de treball ha aportat un document amb un breu diagnòstic del context per a cada matèria i una proposta d'actuacions per als pròxims anys amb la finalitat d'enfortir la posició de l'economia valenciana.

 > Horitzó 2020

La Unió Europea concentra gran part de les seues activitats de recerca i innovació en el Programa Marc que a partir d'ara es denominarà Horitzó 2020 (H2020).
En el període 2014-2020 i mitjançant la implantació de tres pilars, contribueix a abordar els principals reptes socials, promoure el lideratge industrial a Europa i reforçar la excel.lencia de la seua base científica.

> Sinergies entre fons comunitaris per a la recerca, la innovació i la competitivitat: Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes: Guidance for policy-makers and implementing bodies.

> Pla d'Acció de la Comunitat Valenciana Horitzó 2020

 > RIS3CV - Estratègia d'Especialització Intel.ligent en Recerca i Innovació

Es refereix a la focalització productiva/empresarial d'una regió, en el nostre cas la Comunitat Valenciana, en àmbits potencialment competitius i generadors de desenvolupament en el marc d'un context global.

L'estratègia Europa 2020 de la Unió Europea té com a objectiu lluitar contra les febleses estructurals a través de tres prioritats que es reforcen mútuament:

- El creixement intel·ligent, basat en el coneixement i la innovació;
- El creixement sostenible, promovent una economia més eficient en l'ús de recursos, més verd i competitiva;
- El creixement integrador, fomentant una economia generadora d'ocupació que promoga la cohesió econòmica, social i territorial.

En aquesta estratègia, la Comissió Europea emmarca el concepte d'especialització intel·ligent, promogut originalment des de l'àmbit de la política regional, però fortament recolzat des de la política de recerca i innovació, entenent que es tracta d'un instrument fonamental per a assegurar sinergies en la generació de capacitats mitjançant la seua iniciativa Horitzó 2020 (antic Programa Marc de R+D) i els Fons Estructurals.

Així doncs, en el context d'Europa 2020 l'especialització intel·ligent emergeix com a element clau per a situar polítiques d'innovació. Per açò ha sigut proposada com a condicionalitat ex-ante dels futurs Fons Estructurals. Açò significa que cada Estat membre i regió europea ha de disposar d'una estratègia d'especialització ben desenvolupada abans de poder rebre suport dels Fons Estructurals per a les seues mesures de promoció de la innovació.

> Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana (PESCV2020)

El Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 (PESCV2020) és l'eina fonamental per a la reorientació de la Política Energètica del nostre territori, i en ell es fixen les directrius, objectius, mesures i inversions associades en l'àmbit energètic: energies renovables, autoconsum i eficiència fins a 2020.

Aquest Pla va ser presentat el 20 de juliol de 2017 per part de l'Hble. Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat.

Entre els seus principis bàsics destaca la reducció del consum d'energia, impulsar l'autoconsum, millorar la competitivitat de les empreses valencianes mitjançant la introducció de tecnologies més eficients que permeten reduir la factura energètica, incorporar les energies renovables en els edificis de la Generalitat i reduir l'impacte ambiental, en particular la disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

El Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 inclou al seu torn quatre Planes:

Pla d'Energies Renovables, en el qual es detallen els principals objectius i actuacions en l'àmbit de les energies no contaminants.
Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica, en el qual s'estableixen les mesures i objectius concrets per a aconseguir una millor utilització dels recursos energètics en cadascun dels sectors econòmics de la societat.
Pla d'Impuls a l'Autoconsum; en el qual s'estableixen les mesures i objectius per a impulsar les instal·lacions d'autoconsum entre els particulars, empreses i administració pública.
Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica, Foment de les Energies Renovables i l'Autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat (PAEEG), en el qual estableixen nous objectius d'estalvi energètic en els edificis, infraestructures i equipaments en els quals es presten serveis del sector públic de la Generalitat.

El PESCV2020 part dels principals resultats obtinguts de l'anàlisi de les característiques i evolució de l'estructura energètica de la Comunitat Valenciana i també del context energètic nacional i internacional, que proporcionen el marc de referència en el qual la política energètica de la Generalitat ha de desenvolupar-se, per a plantejar els objectius i estratègia energètica a mitjà termini, concretant els instruments específics que hauran de desenvolupar-se en cada àrea específica.

En definitiva, el PESCV2020 fixa tots els objectius i mesures en matèria energètica a la Comunitat Valenciana en l'Horitzó 2020 i ofereix els instruments que permetran dotar-nos d'una vertadera política energètica de futur, desplegant els seus efectes i contribuint a la millora de la competitivitat empresarial, a la generació d'ocupació i al creixement sostenible del nostre territori.

 
> Enllaços d'interés

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.