Dirigidas a:

 • Personas jóvenes menores de 30 años que cumplan determinados requisitos

   Solicitudes candidatos a beca: Hasta el 27/01/2020 *

 • Empresas, asociaciones y federaciones que cumplan determinados requisitos
   Inscripción entidades de destino candidatas: Hasta el 10/2/2020 *
  FSE POEJ

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8700 de data 18/12/2019

 

Objecte

 

Aquestes beques persegueixen dotar a les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de determinats tècnics de cicles formatius de grau superior o mitjà, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior.

 

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

 

Podran ser aspirants a les Beques IVACE E+E 2019 les persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOGV.

b) Estar inscrit/a en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Sòcial (http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html), en el moment de presentació de la sol·licitud de la beca i en el moment de la proposta d'adjudicació d'aquesta. Per a la inscripció en l'esmentat fitxer és necessari reunir els següents requisits:

 • No haver treballat en el dia anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà/na de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.
 • Estar empadronat/a en qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana.
 • Tindre menys de 30 anys en el moment en què se sol·licita la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tindre interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació

c) Tenir menys de 30 anys el dia 27 de gener de 2020, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

d) Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau mitjà o superior relacionada amb la família professional d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de l'homologació pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport corresponent al nivell exigit en la present convocatòria.

e) Coneixement parlat i escrit de l'idioma anglés, i domini d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas d'aquells aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

f) No haver gaudit o percebut prestació alguna en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització concedides per Administracions Públiques, Cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

g) No estar afectat/a per limitació alguna incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) No tenir antecedents penals o estar culpable/a en causa penal alguna que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiari/a previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Actuacions susceptibles de suport

 

La finalitat d'aquestes beques és la formació i especialització professional en la gestió operativa de l'exportació dels/les joves de la Comunitat Valenciana. Per a açò l'IVACE elaborarà, consensuadament amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una durada màxima de nou mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses, que es podran desenvolupar en les següents entitats de destinació:

 • Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització.
 • Associacions Sectorials i Federacions de la Comunitat Valenciana .

 Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior

Simultàniament a la formació pràctica es desenvoluparà un Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, el seu objectiu serà proporcionar al becari/a una visió global de l'entorn econòmic, dels avantatges competitius que comporta l'exportació així com de les diferents operatives per a facilitar la venda a l'exterior, a més de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana.

Durant la realització d'aquest curs, l'alumne/a se formarà entre altres en les següents matèries:
- Mòdul Nou Entorn Internacional
- Mòdul de Màrqueting operatiu Internacional
- Mòdul de Màrqueting Digital
- Mòdul de formes de pagament i cobrament en el comerç exterior
- Mòdul de Logística del comerç exterior
- Mòdul de Transport internacional
- Mòdul de tipus de contractes internacionals
- Mòdul operativa d'exportació
- Mòdul de Sensibilització Ambiental i Economia Circular
- Mòdul d'Igualtat d'Oportunitats i paritat, clau per a la rendibilitat de l'empresa internacional

 

Curs d’anglès: "ENGLISH FOR INTERNATIONAL TRADE"

Igualment, amb la finalitat de reforçar la formació en anglès de les persones becades, es durà a terme un curs d'anglés “English for international trade.

 

Dotació econòmica, durada, liquidació i pagament

 

La durada de la beca s'estendrà fins a 9 mesos com a màxim.

La dotació econòmica, cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per import de set mil sis-cents cinquanta euros (7.650,00 €) bruts, aplicant-se les corresponents retencions d'acord amb la normativa vigent.

L'import serà percebut per el/la becari/a en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/ a la becari/a i es fraccionarà mensualment en un màxim de nou mensualitats.

 

Terminis

 

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, i finalitzarà el 27 de gener de 2020.

 

Entitats de destinació

 

Podran participar com a entitats de destinació les empreses i associacions que reunisquen els següents requisits:

a) Comptar amb domicili social o seu a la Comunitat Valenciana,

b) Trobar-se en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització.

c) Comptar amb mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca. (Més de 5 treballadors i almenys un d'ells dedicat a l'expansió exterior de l'empresa )

d) En el cas de les associacions/federacions, que entre els seus objectius i activitat es trobe el suport a la internacionalització dels seus associats.

e) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut.

f) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

g) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.

Les empreses, associacions i federacions interessades hauran de presentar el seu model de sol·licitud disponible en la plataforma informàtica habilitada a aquest efecte en la pàgina web d'IVACE: www.ivace.es, incloent a més:

a) pla formatiu a desenvolupar pel becari.

b) pla d'exportació o internacionalització en el qual es detallen, almenys, els següents aspectes:

b.1 Empresa de Destinació:

- Etapa en la qual es troba l'empresa pel que fa a la seua obertura a l'exterior,

- Personal dedicat a l'exportació amb el qual explica.

- Percentatge que representen les seues vendes exteriors pel que fa a les vendes totals.

- Informació sobre implantació en l'exterior, si escau.

- Amb quines formes d'accés explica per a accedir als mercats exteriors (agents, filials, distribuïdors, etc.…).

b.2 Associació de Destinació:

- Pla d'exportació/internacionalització en el qual es descriurà les activitats que van a dur-se a terme en el marc de l'exportació/internacionalització.

Cada empresa/associació podrà sol·licitar una sola persona becària.

L'entitat de destinació haurà de posar a la disposició del/de la becari/a l'estructura i els mitjos materials necessaris perquè puga desenvolupar la seua beca de forma adequada.

L'entitat de destinació designarà un/a tutor/a permanent per a la supervisió de la formació i compliment dels objectius de la beca.

 

Sol.licitud i documentació

 

Documentació a presentar per la persona candidata a beca

a) Imprés de sol·licitud degudament emplenat, disponible en la pàgina web d'IVACE: www.ivace.es a partir de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

b) Fotocòpia del DNI en vigor en cas que en l'imprès de sol·licitud no s'haja autoritzat a l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics; en tot cas, els nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent.

c) Document imprés emès pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que acredite estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a data de la sol·licitud de la beca o, si escau, del termini d'esmena.

d) Document oficial que acredite l'empadronament a la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.

e) Fotocòpia que acredite l'obtenció de titulació com a tècnic de grau superior relacionada amb la família professional d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting o, en defecte d'açò, fotocòpia del resguard de la sol·licitud del mateix.

f) Curriculum Vitae.

g) Certificat de no tenir antecedents penals o estar culpable en causa penal alguna que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca emès pel Ministeri de Justícia.

h) Si és procedent, certificats de ser titular/beneficiari de la Renda Valenciana d'Inclusió emès per les Direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada –o traduïda- en castellà o valencià.

Lloc de presentació de sol·licituds

L'imprès de sol·licitud i la documentació complementària a dalt indicada haurà de presentar-se de forma presencial en el registre de l'IVACE situat a Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 2, Carrer de la Democràcia, 77 (Accés per C/ 9 d'Octubre) 46018 València, o bé per qualsevol de les formes previstes en l'el article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Si s'optara mitjançant l'enviament per correu, l'interessat haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de l'enviament, i comunicar en el mateix dia a l'Àrea de Promoció Internacional de l'IVACE la remissió de la sol·licitud, a través del correu electrònic <Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.