Dirigit a:

 • Persones joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits

   Presentació de sol·licituds persones candidates: Fins al 27/01/2020 *

 • Empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana amb filials o sucursals en l'exterior i que complisquen determinats requisits.

   Inscripció i sol·licitud entitats de destinació candidates: Fins al 10/02/20 *

  FSE POEJ 

* segons condicions recollides en la convocatòria del programa publicada  en el DOGV nº 8691 de data 04/12/2019 i la seua posterior modificació de 29 de juliol de 2020 publicada en el DOGV núm. 8873 de 4/08/2020

 

Objecte

 

Aquestes beques persegueixen dotar les empreses i organismes de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de joves amb titulació universitària, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre els diferents aspectes que afecten el procés d'internacionalització de les empreses de la nostra Comunitat; així mateix mitjançant la present resolució es convoca les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament de les beques.

 

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

 

Persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOCV.

b) Estar inscrita en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html), en el moment de presentació de la sol·licitud de la beca i en el moment de la proposta d'adjudicació d'aquestes. Per a la inscripció en l'esmentat fitxer és necessari reunir els següents requisits:

 • No haver treballat en el dia anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà/na de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.
 • Estar empadronada en qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana.
 • Tindre menys de 30 anys en el moment en què se sol·licita la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tindre interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació

c) Tindre menys de 30 anys el dia 27 de gener de 2020, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

d) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de la resolució d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial o de la resolució d'homologació de títols estrangers, d'acord amb el que regula l'RD 967/2014 de 21 de novembre.

e) Domini parlat i escrit de l'idioma anglés, així com del d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas d'aquells aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

f) No haver gaudit o percebut prestació alguna en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb la internacionalització de l'empresa, concedides per Administracions Públiques, Cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

g) No estar afectada per limitació alguna incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) No tenir antecedents penals o estar culpable en causa penal alguna que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiari/a previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

On es desenvolupa la beca

 

a) Organismes de promoció de la internacionalització en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit: institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, Cambres de comerç, Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'exterior, Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, entre altres. 

b) Filials i sucursals en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit d'empreses amb domicili social a la Comunitat Valenciana

c) Empreses adjudicatàries de l'IVACE a Europa i Gran Bretanya, per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana que així ho sol·liciten.

 

otros Formació

 

Simultàniament a la formació pràctica en qualsevol de les destinacions adjudicades, es desenvoluparà una formació teòrica consistent en la realització de dos cursos:

- Un curs sobre màrqueting digital orientat a la internacionalització, de 80 hores de duració, que serà impartit i tutoritzat per un centre formatiu, l'objectiu del qual serà proporcionar la formació necessària per a entendre el procés de digitalització de l'economia (Digital Business), si bé no serà necessari per als qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit un curs de més de 80 hores en la mateixa temàtica.

- A la finalització del curs anterior s'iniciarà el Curs Superior d'Internacionalització de l'Empresa de 220 hores de durada, l'objectiu del qual serà proporcionar a la persona beneficiària de la beca una visió global de l'activitat empresarial internacional i de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior i internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana. Durant la realització del curs es prestarà formació, almenys, en les matèries següents:

- Entorn internacional
- Mercat únic europeu
- Institucions europees
- Màrqueting internacional
- Finances internacionals
- Logística
- Dret internacional
- Sensibilització ambiental i economia circular
- Igualtat d'oportunitats  i paritat, clau per a la rendibilitat de l'empresa internacional.

No hauran de fer aquest curs els qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit un màster o curs de més de 220 hores en gestió de comerç internacional o en internacionalització empresarial, o almenys haver superat la part teòrica d'aquests.

La no superació d'ambdós cursos podrà suposar el reintegrament total o parcial de la dotació econòmica percebuda, i també la no obtenció del certificat d'aprofitament de la beca.

 

tipoayuda.gif Dotació econòmica y durada

 

La durada de la beca s'estendrà fins a 12 mesos com a màxim.

Dotació Econòmica. Cada beca comptarà amb una dotació dinerària fixa per import de dotze mil vint euros (12.020,00 €) bruts anuals, i s’aplicaran les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent. Amés de la dotació dinerària fixa indicada en el paràgraf anterior, s'establirà una dotació dinerària variable en funció de la destinació assignada segons el que es preveu en l'annex I, així com una dotació en concepte de 'borsa d'incorporació i retorn' els imports màxims de la qual es van fixar en l'annex II d'aquesta resolució. Tots dos imports (dotació dinerària variable i bossa de viatge) estan actualment fixats en la modificació de data 29 de juliol de 2020 publicada en el DOGV.

Tant la dotació dinerària fixa com la variable seran percebudes en funció del temps i lloc de gaudi efectiu de la beca.La dotació variable només serà percebuda a partir del desplaçament de la persona becada a la destinació assignada.

A més l’IVACE es farà càrrec de les despeses següents inherents a la beca, que tindran la consideració de retribució en espècie:

 • Assegurança d'accident i malaltia per a les persones destinades en l'exterior, que serà contractada directament per l’IVACE.
 • Altres despeses abonades per la persona beneficiària de la beca i que li seran reemborsades posteriorment per l’IVACE després de la presentació de la justificació corresponent:
 • Cursos d'idiomes, diferents a l'anglés, prèvia autorització de l'IVACE, en aquelles destinacions en què el coneixement i/o millora de l'idioma local siga necessari per a l'adequat desenvolupament de la beca.
 • Costos de les vacunes necessàries per a la permanència en destinació.

Quan les necessitats del lloc de destinació així ho requerisquen se signarà entre la persona beneficiària de la beca i l’IVACE un contracte de comodat per a l'ús d'un ordinador portàtil propietat de l’IVACE

Liquidació i pagament.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/a la becari/a i es fraccionarà mensualment, en un màxim de dotze (12) mensualitats.

Para els/les becaris/as desplaçats/as a l'estranger està prevista la possibilitat d'avançar fins a un màxim del vint-i-cinc per cent (25%) de l'import total corresponent a la dotació dinerària variable segons destinació.

 

Criteris de valoració


Vegeu taula

 

actuacionesapoyables-m Entitats de destinació

 

En el Programa de beques IVACE EXTERIOR podran participar com a entitats de destinació les empreses i entitats que reunisquen els següents requisits:

a) Comptar amb filials o sucursals en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit, i amb mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca.

b) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut.

c) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

d) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.

Les empreses i entitats interessades hauran de presentar el seu model de sol·licitud disponible en la plataforma informàtica habilitada a aquest efecte en la pàgina web d'IVACE: www.ivace.es, a més del pla formatiu a desenvolupar per la persona titular de la beca.

Vistes les sol·licituds i plans formatius presentats, l'Àrea de Promoció Internacional verificarà, d'una banda, el compliment dels requisits establits, requerint la seua esmena quan escaigui, i valorarà els continguts del pla formatiu elaborat i presentat, la trajectòria i grau d'internacionalització de l'empresa, els seus compromisos amb les polítiques d'igualtat i d'inserció laboral de persones amb el risc d'exclusió social, el perfil de la persona tutora, així com el procediment de tutorització.

Cada empresa podrà sol·licitar una única persona becària.

La participació en aquest programa de beques no garanteix l'efectiva incorporació de becaris/es a l'empreses si no existeix el corresponent acord entre les parts.

Emès l'informe de l'Àrea de Promoció Internacional, la persona titular de la direcció adjunta d'IVACE (direcció general d'internacionalització) dictarà resolució aprovant o desestimant l'adhesió de les diferents empreses a aquest programa en la seua condició d'entitats de destinació.

Les empreses i entitats que hagen resultat seleccionades, podran accedir a la informació dels/de les becaris/ries que hagen resultat adjudicataris de les beques i que vagen a desenvolupar les mateixes en empreses a fi d'iniciar el procés d'entrevistes i posterior selecció.

Amb l'empresa o entitat amb la qual després del procés d'entrevistes el becari vaja a desenvolupar la seua beca se signarà el corresponent acord de col·laboració entre aquesta i l'IVACE.

L'empresa o entitat de destinació designarà una persona tutora permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca, que facilite la seua adaptació en l'empresa. L'IVACE juntament amb el tutor designat per l'empresa o entitat vetlarà per l'adequat desenvolupament del programa formatiu.

 

Sol.licitud i documentació

 

Documentació a presentar per la persona candidata a beca

a) Imprés de sol·licitud degudament emplenat, disponible en la pàgina web d'IVACE: www.ivace.es a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

b) Fotocòpia del DNI en vigor en cas que en l'imprès de sol·licitud no s'haja autoritzat a l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics; en tot cas, els nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent.

c) Document imprés emès pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que acredite la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a data de la sol·licitud de la beca o, si escau, del termini d'esmena.

d) Document oficial que acredite l'empadronament a la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

i) Fotocòpia que acredite l'obtenció de titulació universitària de grau superior o, en defecte d'açò, fotocòpia del resguard de la sol·licitud d'aquesta.

f) Fotocòpia de l'expedient acadèmic en el qual figuren les qualificacions obtingudes, data d'obtenció de les mateixes i nombre de convocatòries.

g) Curriculum Vitae de la persona sol·licitant.

h) Certificat de no tenir antecedents penals o estar culpable en causa penal alguna que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca emès pel Ministeri de Justícia.

i) Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de la persona interessada: en el cas de l'experiència professional, haurà d'aportar certificat de vida laboral o els contractes en els quals es detalle el lloc; en el cas dels cursos de formació, aportarà fotocòpia de títols o diplomes en els quals s'acredite el nombre d'hores de les quals consten els mateixos; en cas de col·laboració amb ONG o amb altres entitats de caràcter social s'aportarà la documentació acreditativa.

j) En el cas que corresponga, certificat de ser titular/beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió emès per les Direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

Lloc de presentació de sol·licituds

L'imprès de sol·licitud i la documentació complementària a dalt indicada haurà de presentar-se de forma presencial en el registre de l'IVACE situat a Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 2, Carrer de la Democràcia, 77 (Accés per C/ 9 d'Octubre) 46018 València, o bé per qualsevol de les formes previstes en l'el article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Si s'optara mitjançant l'enviament per correu, l'interessat haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de l'enviament, i comunicar en el mateix dia a l'Àrea de Promoció Internacional de l'IVACE la remissió de la sol·licitud, a través del correu electrònic <Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.>.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.