becasEE2023 v

Telèfons d'informació:  

961 209 664

961 209 598

961 209 590

961 209 597

 

 

 

 

 • 20 beques dirigides a persones joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits
  Sol·licituds beca:  fins al 16/10/2023 *
 • Empreses, associacions i federacions que complisquen determinats requisits
  Inscripció entitats de destí candidates: Fins al 16/10/2023 *
UEdeclaración VAL

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9643 de data 19/07/2023 i posterior modificació (DOGV nº 9729 de 21/11/2023)


 

Objecte

 

Aquestes beques persegueixen dotar a les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de determinats tècnics de cicles formatius de grau superior o mitjà, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior.

 

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

 

Podran ser aspirants a les Beques IVACE E+E 2023 les persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i haver nascut a la Comunitat Valenciana o comptar amb empadronament en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.

b) Tindre menys de 30 anys el dia 16 dóctubre de 2023

c) Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior o mitjà, totes dues relacionades amb les famílies professionals d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'aportar-se juntament amb l'homologació pel Ministeri d'Educació i Formació Professional corresponent al nivell exigit en la present convocatòria.

d) Coneixement suficient de l'idioma anglés, així com d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -o entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

e) No haver gaudit o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització concedida per Administracions públiques, cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

f) No estar afectada per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

g) No tindre antecedents penals o estar incurses en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

i) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiàries establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

otros Programa de beques

 

La beca, amb una durada màxima de dotze mesos, té com a finalitat la formació i especialització professional en la gestió operativa de l'exportació d'els/les joves de la Comunitat Valenciana.

Consistirà en una part de formació pràctica que es desenvoluparà en la seu de l'entitat col·laboradora, i una formació teòrica, a través dels cursos: Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior de 200 hores de duració, i Curs de English for International Trade de 40 hores de duració.

IVACE validarà -i en el seu cas, elaborarà- amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una durada màxima de dotze mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior, que es podran desenvolupar en les següents entitats de destinació:

 • Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització.
 • Associacions Sectorials i Federacions de la Comunitat Valenciana .

Una persona designada com a tutora per l'entitat col·laboradora realitzarà el seguiment i avaluació i es responsabilitzarà de la formació de la persona becada.

La no superació de la formació teòrica podrà suposar el reintegrament total o parcial de la dotació econòmica percebuda, així com la no obtenció del certificat d'aprofitament de la beca.

En cas de renúncia a la beca, si aquesta es produeix després d'haver completat almenys un 60% de la formació teòrica i pràctica, es considerarà aquesta formació com realitzada en el percentatge corresponent, i l'IVACE podrà emetre, a petició de la persona interessada, un certificat que acredite el desenvolupament de la formació pràctica i teòrica realitzada en aquest període.

 

Dotació econòmica, durada, liquidació i pagament

 

La durada de la beca s'estendrà fins a 12 mesos com a màxim.

Dotació econòmica: cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica de 1.165,08 euros bruts mensuals, a la qual s'aplicaran les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent.

L'import serà percebut per el/la becari/a en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE a la persona titular de la beca.

 

Terminis

 

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, i finalitzarà el 16 d'octubre de 2022.

Sol.licitud i documentació

 

Lloc de presentació de sol·licituds

Les persones sol·licitants hauran de presentar electrònicament la següent documentació a través de l'enllaç "Presentar sol·licitud" en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina.

Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de certificat de persona física emés per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana,(https://www.accv.es/menus/certificados-ciudadanos/) o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

 

Documentació a presentar per la persona candidata a beca

a) Sol·licitud electrònica degudament emplenada, disponible en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina..

b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l'IVACE; les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent en tot cas.

c) En cas de persones no nascudes a la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l'empadronament en la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent almenys amb dotze mesos d'antelació a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

d) Document que acredite l'obtenció de titulació com a tècnic/a de grau superior o mitjà a què es refereix l'apartat d) de l'article 8 de la present Resolució o, en defecte d'això, resguard de la sol·licitud d'aquest.

e) Currículum de la persona sol·licitant.

f) Certificat de no tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca.

g) En cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), certificat emés per les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

Esmena

Si la sol·licitud aportada fora incompleta o presentara errors corregibles, es requerirà la persona interessada electrònicament perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la documentació requerida, amb advertiment que, si no ho fera, se la tindrà per desistida de la seua sol·licitud. Transcorregut aqueix termini, després de l'avaluació i admissió de les sol·licituds, es publicarà la llista de les persones aspirants admeses i convocades a realitzar les proves de selecció corresponents.Aquesta llista estarà disponible en l'apartat "Docs. persones candidates" a la dreta d'aquesta pàgina.

A la vista de les dificultats que pot comportar el compliment dels terminis d'esmena, es declara inhàbil el mes d'agost a l’efecte, queda suspés el còmput de terminis en aqueix període i es reprendrà per tant a partir de l'1 de setembre de 2022.

 

ENTITATS DE DESTINACIÓ. Sol.licitud i documentació

 

Podran participar com a entitats de destinació les empreses i associacions que reunisquen els següents requisits:

a) Comptar amb domicili social a la Comunitat Valenciana.

b) Trobar-se en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis.

c) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca. En el cas d'empreses haurà de comptar amb un mínim de tres persones en plantilla, dels quals almenys una es dedique a la seua expansió exterior.

d) En el cas de les associacions i federacions, que entre els seus objectius i activitat es trobe el suport a la internacionalització dels seus membres.

e) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut, o en el reintegrament de subvencions amb l'IVACE.

f) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

g) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable


Documentació a presentar per les empreses/entitats de destinació

Les empreses, associacions i federacions interessades hauran de presentar la seua sol·licitud d'acord amb el model disponible en l'apartat "Documentació entitats" a la dreta d'aquesta pàgina, incloent a més:

a) Estatuts vigents registrats o contracte de constitució, si fa el cas. Si la documentació ja es troba en poder de l'IVACE es podrà aportar declaració de vigència.

b) Pla formatiu a desenvolupar per la persona beneficiària de la beca, és a dir, un pla d'activitats estructurat amb les funcions i activitats a desenvolupar durant la seua estada en l'empresa o en l'entitat de destí, i l’integrarà obligatòriament en l'àrea d'exportació i/o internacionalització d'aquesta.

c) Pla d'exportació o internacionalització en el qual es detallen, almenys, els aspectes següents:

c.1 Empresa de destinació:

 • Etapa en la qual es troba l'empresa respecte a la seua obertura a l'exterior, bé de manera general, per al cas, per exemple, que s'estiguen iniciant en l'exportació, bé de manera específica, respecte a uns certs mercats, en el cas que siga una empresa ja consolidada en l'exportació, i que es trobe en el procés d'ampliar les seues vendes en determinats mercats exteriors.
 • Personal dedicat a l'exportació amb el qual compte.
 • Percentatge que representen les seues vendes exteriors respecte a les vendes totals.
 • Informació sobre implantació en l'exterior, si fa el cas.
 • Amb quines formes d'accés compta per a accedir als mercats exteriors (agents, filials, distribuïdors, etc.…).

c.2 Associació o Federació:

 • Pla d'exportació/internacionalització en el qual es descriurà les activitats que es duran a terme en el marc de l'exportació/internacionalització (fires a les quals assisteixen, missions que organitzen, estudis de mercat, així com qualsevol altra activitat relacionada amb la internacionalització).

d) RNT- Relació Nominal de treballadors.

Cada empresa/associació podrà sol·licitar una sola persona becària.

L'entitat de destinació haurà de posar a la disposició de la persona becada l'estructura i els mitjans materials necessaris perquè puga desenvolupar la seua beca de manera adequada

L'entitat de destinació designarà un/a tutor/a permanent per a la supervisió de la formació i compliment dels objectius de la beca.

 

Presentació de sol·licituds

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i del pla formatiu, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE, accessible en l'apartat "Documentació entitats" a la dreta d'aquesta pàgina.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.