El 5 de juny de 2018 es va aprovar la Llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Un dels seus aspectes més importants és el que fa referència a la classificació i mapa de les àrees industrials.

El Decret del Consell 258/2019 de 13 de desembre estableix que el procediment per a la classificació de totes les àrees industrials de la Comunitat s'iniciarà anualment per resolució de la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'indústria, en la qual s'indicarà expressament l'òrgan o entitat competent al qual s'encomana la instrucció i elaboració d'una proposta de classificació.

Igualment, el citat decret estableix l'assistència i deure de col·laboració per part d'altres òrgans directius i entitats, entre els quals es troben els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, que deuran, en tot cas, remetre a l'òrgan instructor tota la informació a la seua disposició que els siga requerida.

Mitjançant resolució del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de data 11 de febrer de 2020 es va iniciar el procediment per a la classificació de totes les àrees industrials situades dins de l'àmbit territorial de la Comunitat encomanant la instrucció i elaboració d'una proposta de classificació a l'IVACE.

A través de la categorització de les Àrees Industrials en Àrees Bàsiques, Àrees Consolidades i Àrees Avançades, en funció dels serveis oferits a les empreses, es pretén establir diferents nivells d'impuls a la inversió pública i privada, així com promoure les actuacions de gestió i modernització en cada espai, i en últim terme atorgar les marques de qualitat Municipi Industrial Estratègic o Municipi Logístic Estratègic.

Per part seua, el Mapa d'Àrees Industrials pretén ser un cens de tot el sòl industrial amb informació sistematitzada, concreta i de qualitat. D'aquesta forma, es convertirà en el punt de partida per a ordenar, promoure i racionalitzar les futures implantacions d'activitats industrials en la Comunitat.

Per a poder realitzar una correcta classificació de les àrees Industrials, des de l'IVACE es necessita recaptar tota la informació relativa al sòl industrial de la Comunitat i entenem que és a través dels Ajuntaments el millor canal per a obtindre aquestes dades. Per a això des de l'IVACE s'ha remés una carta als Ajuntaments de la Comunitat.

En ella, els sol·licitem que ens facen arribar la situació actual del sòl classificat com a INDUSTRIAL dins del PGOU del seu municipi. En concret, necessitem:

A) Conéixer, dins dels 10 dies següents a la recepció d'aquesta carta, si els solars inclosos en les àrees classificades com a industrial en el seu municipi compleixen amb l'exigit en l'article 177 de la LOTUP, que estableix:

 1. Accés rodat fins ells per via pavimentada, havent d'estar obertes a l'ús públic, en condicions adequades, totes les vies a les quals donen front.
 2. Subministrament d'aigua potable i energia elèctrica, amb els cabals i la potència suficients per a l'edificació prevista.
 3. Evacuació d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram connectada amb estació depuradora d'aigües residuals.
 4. Accés per als vianants, encintat de voreres i enllumenat públic en, almenys, una de les vies que donen front les parcel·les.

Aquesta informació es recull en la Fitxa 1. Classificació (termini 10 dies)

 

B) A més, la informació necessària bàsica sobre totes les àrees industrials conforme l'exigit en l'article 36.2 de la Llei 14/2018, (Fitxa 2. Mapa) que estableix la següent informació per a cada àrea:

 1. Situació exacta, a través de coordenades ETRS89 UTM zona 30N. (Llevat que l'àrea en qüestió ja es trobe recollida en el Mapa de Sòl Industrial de l'IVACE)
 2. Denominació, si té. (Llevat que l'àrea en qüestió ja es trobe recollida en el Mapa de Sòl Industrial de l'IVACE)
 3. Descripció de tots els serveis disponibles, detallant els que determinen la seua inclusió en algunes de les categories de la Llei 14/2018. (Llevat que l'àrea en qüestió ja es trobe recollida en el Mapa de Sòl Industrial de l'IVACE)
 4. Vies d'accés i la seua connexió amb les principals xarxes logístiques, incloent els nodes de connexió de les àrees industrials amb la xarxa transeuropea de transport i el Corredor Mediterrani.
 5. L'existència, o no, d'entitat pròpia de gestió i modernització de l'àrea industrial. (Llevat que l'àrea en qüestió ja es trobe recollida en el Mapa de Sòl Industrial de l'IVACE)
 6. La seua promoció pública o privada i, en el seu cas, l'existència de sòl disponible. (Llevat que l'àrea en qüestió ja es trobe recollida en el Mapa de Sòl Industrial de l'IVACE)
 7. El sector o activitat al qual pertanyen les empreses instal·lades.
 8. Pla individualitzat de l'àrea en qüestió.

Totes dues fitxes estan disponibles per al seu emplenament i tramitació telemàtica ACÍ.

 

mapasolindustrial2

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.