seguimTutorias v

Dirigides a: Pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant els exercicis 2017, 2018, 2019 o 2020

Data presentació sol.licituds:S'iniciarà a partir del día 16 de febrer de 2021 i finalitzarà el 30 d'abril de 2021

Data límit justificació:  31 gener 2022

feder2val

* segons condicions de la Resolució de 9 de febrer de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions per a les pimes de la Comunitat Valenciana als plans de seguiment i execució dels programes de Tutories d'Internacionalització, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV nº 9020 de 15 de febrer de 2021  
 
Objectiu
 
Subvencions per a l'engegada, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització aprovats per l'IVACE en el marc del programa Xec Tutories d'internacionalització 2017, 2018, 2019 o 2020
 
Terminis
 
 Fins al 30 d'abril de 2021.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
Les ajudes que s'estableixen en la present resolució es concediran sota la forma de subvenció.
L'ajuda arribarà fins al 50 % dels costos subvencionables.
L'ajuda està subjecta al règim de minimis,

Empreses Beneficiàries
 
Pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories 2017, 2018, 2019 o 2020

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de supòrt

Projectes d'internacionalització concretats en la Memòria presentada per les PIMES sol·licitants el cost subvencionable de les quals no supere el límit de 100.000 euros.

L'empresa podrà presentar un projecte.

 

costessubvencionables-m Costos subvencionables
Es consideren subvencionables els costos relacionats a continuació que resulten necessaris per a la posada en marxa, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories aprovats per l'IVACE a l'empresa sol·licitant, en els exercicis 2017, 2018, 2019 o 2020, i l'import total dels quals no supere el límit màxim de 100.000 €:
 
a) Despeses de consultoria necessàries per al seguiment i execució del pla fins a un màxim de 14.500 €.

b) Despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors, necessàries per a abordar l'execució del pla.

c) Creació de web dirigit a l'entorn internacional, despeses de material promocional, continguts audiovisuals, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com l'adaptació corresponent als mercats internacionals, s'acceptaran tant en formats físics com digitals, i transport de mostres sense valor comercial, fins a un màxim de 50.000 €.

d) Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris on-line i mercats electrònics internacionals, vinculada a l'execució del pla fins a un límit de 50.000 €.

e) Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la tutoria subvencionada anteriorment per l'IVACE.

f) Despeses de contractació d'una persona amb especialització vinculada a l'àmbit de la tutoria realitzada: serà elegible el salari brut de la persona contractada durant l'exercici 2021, sempre que el salari brut anual siga d'un mínim de 23.000 euros i la durada mínima del contracte de 12 mesos. S'acceptarà un màxim de despesa per aquest concepte de dos contractes per empresa beneficiària. Per a les empreses d'indústries creatives i culturals s'admetran també les despeses d'un o una professional o d'empresa externa contractada a l’efecte. Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l'empresa realitza accions de promoció en mercats exteriors que puga justificar. El personal haurà d'estar ocupat a la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.

g) Despeses vinculades a accions de promoció internacional necessàries per a l'execució del pla resultant de la tutoria realitzada que es realitzen en els mercats exteriors.

h) Participació en certàmens firals internacionals, per als quals únicament serà elegible el cost de lloguer d'espai:
- Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, en l'Estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
- Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren fora de l'estat espanyol, entre 1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.
Si, derivat de les limitacions que imposa la crisi de la COVID-19, aquestes fires es realitzaren en format virtual, es consideraran despeses subvencionables les tarifes abonades per la participació virtual.

i) Compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior.

j) Registre de marca en països fora de la Unió Europea.

k) En el cas del Regne Unit, despeses de consultoria o de formació relatives a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats, que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística, sent l'import màxim subvencionable de 10.000 euros.

Criteris d'avaluació valoración

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 50 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts:

1. Característiques del projecte. Màxim 70 punts.
a) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 30 punts.
b) Coherència entre els objectius plantejats per l’empresa i la tutoria a realitzar. Màxim 20 punts.
c) Incorporació d’actuacions en països fora de la Unió Europea. Màxim 10 punts.
d) Viabilitat econòmica. S’avaluarà el grau de solvència econòmica de l’empresa. Màxim 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim 20 punts.
a) Recursos humans de l’empresa.
- Ràtio entre volum de facturació i nombre d’empleats fixos de l’empresa. Es considerarà de forma positiva les empreses que tinguen un major nombre d’empleats. Màxim 10 punts.
- Disponibilitat dels recursos humans de l’àrea internacional de l’empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
b) Grau d’internacionalització de l’empresa. Màxim 5 punts.

3. Criteris de caràcter social: Com a mesures d’actuació per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s’estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts:
– Que el sol·licitant compte amb un pla d’igualtat d’oportunitats encara que no li siga exigible per la normativa vigent.
– El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d’hores de dedicació al projecte per part de dones.
– La millora de la bretxa salarial de l’empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
– Que el sol·licitant dispose del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» o un altre de característiques similars.
– El percentatge de persones discapacitades contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
– Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d’exclusió social, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
– Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.   

Quan la sol·licitud no tinga els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'adjunte la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i es consideraran realitzats o rebutjats en els termes que s'indiquen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

JUSTIFICACIÓ
Presentació de documentació segons article 9 de la Resolució i fins al 31 de gener de 2022

 tutorias21 v

Dirigit a: Empreses PIME amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana

Sol.licituds: Des del 16/02/2021 fins al 30/09/2021

Data de justificació: fins al 31 de gener de 2022

L'assessorament objecte de subvenció haurà de ser iniciat entre la data de la comunicació de concessió de l'ajuda i el 31 de desembre de 2021  

 
* segons condicions de la Resolució de 9 de febrer de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions en el marc del Programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització "Xec Tutories Internacionalització”, a càrrec del pressupost de l'exercici 2021. (DOGV nº 9020 de 15/02/2021)
 
Objectiu
 
Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diferents àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors a través d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat, sota les següents modalitats:
1. Iniciació a l'exportació.
2. Revisió de l'estratègia d'internacionalització –per a empreses exportadores-
3. Inici a la contractació pública internacional
4. Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.
5. Màrqueting digital internacional (EXPORNET).
6. Estratègies de marca i comunicació internacional.
7. Finançament internacional.
8. Expansió internacional de start-ups,
 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries
 
Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i que complisquen amb la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.
Les empreses beneficiàries hauran de tenir potencial exportador i comptar amb productes o serveis propis.
 
Terminis

– De l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) al 12 de març de 2021.

– Del 13 de març al 28 de maig de 2021

– Del 29 de maig de 2021 al 30 de setembre de 2021

Les ajudes seran adjudicades en successives resolucions de la Presidència de l'IVACE després de la finalització dels respectius períodes de presentació de les sol·licituds.


 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
La intensitat de l'ajuda serà d'un màxim del 90% del cost dels honoraris del personal expert, sense que en cap cas l'ajuda puga superar els 3.000 euros. (Vegeu quadre més a baix)
 
Cada empresa podrà sol·licitar ajudes per un màxim de dues tutories en el mateix exercici.
 
Els costos associats als projectes subvencionats per la present convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Subvenció dels honoraris del personal expert en matèria d'internacionalització que formen a les empreses en les matèries indicades en el següent apartat.

Per a açò, aquest personal ha de formar part de la Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització per a la prestació de serveis especialitzats a les empreses de la Comunitat Valenciana convocada mitjançant la Resolució de 13 de novembre de 2017, del president de l’IVACE (DOGV 8178, de 27 de novembre de 2017) la vigència de la qual ha quedat prorrogada per a les sol·licituds presentades en la convocatòria de l'exercici 2021.

 
costesSubvencionables.gif Contingut i durada de les tutories

Els diferents àmbits d'internacionalització sobre els quals el personal consultor extern podrà prestar assessorament (descrits amb detall en l'Annex I de la Convocatòria), són els indicats a continuació.

Poden consultar les dades dels tutors seleccionats per a cada tutoria en la taula següent, (enllaç en el títol de cada tutoria)

Tutoria  Contingut Durada Cost (€)
>> Iniciació a l'exportació

Consultoria dirigida a les empreses interessades a iniciar-se en l'exportació de béns o serveis, que facilite l'accés als mercats internacionals.

90 hores d'assessorament durant un període màxim de 6 mesos.

3.600

>> Revisió d'Estratègies d'Internacionalització per a empreses exportadores

Consultoria dirigida a ajudar a les empreses a revisar les seues estratègies exportadores i orientar-les cap a formes diferents en la gestió dels instruments comercials i operatius per a aconseguir millorar els seus resultats exportadors.

40 hores d'assessorament, en un període màxim de 14 setmanes.

2.400

>> Inici a la contractació pública internacional

Consultoria dirigida a facilitar l'accés al mercat de la Contractació Pública internacional amb l'objectiu últim de dissenyar un pla d'acció amb una selecció de mercats i organismes contractants.

30 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 3 mesos.

1.800

>> Presentació d'ofertes en contractació pública internacional

Assessorament a empreses en la preparació d'ofertes de contractació pública internacional.

40 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 6 mesos.

2.400

>> Màrqueting Digital Internacional (EXPORNET)

Assessorament especialitzat en posicionament internacional, a través de l'ús d'Internet com a eina comercial d'àmbit internacional, mitjançant el disseny d'un pla de màrqueting digital.

Un període màxim de 8 mesos

 2.800

>> Estratègies de marca i comunicació internacional

Assessorament dirigit a analitzar els diferents aspectes de l'empresa que permeten determinar el seu posicionament en el mercat seleccionat, dins de la seua estratègia d'internacionalització.

Un període màxim de 3 mesos.

 1.800

>> Finançament internacional

Assessorament dirigit a empreses que vulguen millorar la seua posició competitiva a través d'eines per a la cerca de finançament internacional, formant al personal responsable de les empreses en l'anàlisi del model de negoci adaptant-ho a les exigències actuals de mercat, optimització d'aquest model de negoci fent-ho eficient i atractiu i cerca de socis financers o de programes europeus específics per a potenciar l'obtenció de finançament.

Un període màxim de 6 mesos.

3.600

>>Expansió internacional de start?ups.

Assessorament a emprenedors que vulguen internacionalitzar el seu start-up, amb la finalitat de millorar el posicionament competitiu de la mateixa a través del coneixement de les eines per a preparar l'eixida cap a mercats internacionals.

30 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 3 mesos.

1.800

 

En tot cas l'assessorament objecte de subvenció haurà de ser iniciat entre la data de la comunicació de concessió de l'ajuda i el 31 de desembre de 2021.

Criteris de valoració
 

Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts:

1. Característiques del projecte. Màxim, 70 punts
a) Coherència entre els objectius plantejats per l’empresa i la tutoria a realitzar. Màxim, 20 punts.
b) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim, 40 punts.
c) Ferramentes de màrqueting i comunicació disponibles. Màxim, 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim, 20 punts.
a) Viabilitat econòmica. S’avalua el grau de solvència econòmica de l’empresa. Màxim 10 punts.
b) Recursos humans de l’empresa. Disponibilitat dels recursos humans de l’àrea internacional de l’empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim, 5 punts.
c) Grau d’internacionalització de l’empresa. Màxim, 5 punts.
Així mateix, com a mesures d’actuació per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s’estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts.
–Que l'empresa sol·licitant dispose d'un pla d’igualtat d’oportunitats quan no li siga exigible per la normativa vigent.
–El percentatge de dones en plantilla, i també el percentatge d’hores de dedicació al projecte per part de dones.
–La millora de la bretxa salarial de l’empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
–El percentatge de persones amb diversitat funcional contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
–Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d’exclusió social, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
–Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d’entitat –o persona física per als empresaris/àries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).
La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en aquesta pàgina web- suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

JUSTIFICACIO
Presentació de documentació segons article 9 de la Resolució i fins al 31 de gener de 2022

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.