Dirigit a: Pime de la Comunitat Valenciana
 
Presentació sol.licituds: Des del 14/05/2020 fins al 4/06/2020 (a les 23:59:59 hores) *
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de l'1/2/2020 fins al 31/12/2020
Termini de justificació: fins al 4/02/2021

 

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8810 de data 13/05/2020 (extracte), si bé la informació exhaustiva i completa del programa pot consultar-se en els textos de la resolució publicats en l'apartat de 'documentació annexa´ d'aquesta pàgina.

abansdepresentar 

CONSULTES I INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA:

mitjançant correu electrònic dirigit a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant en l'assumpte INNOVAProD-CV COVID

 

 

Objectius

Donar suport al desenvolupament de nous productes innovadors per part de les pimes de la Comunitat Valenciana, contribuint a l'interés general evitant un major impacte de les emergències sanitàries i mitigant les conseqüències econòmiques derivades d'aquestes emergències.

beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

Pimes amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, i que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport. Requisits dels projectes
 • Els projectes tindran com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes per a l'empresa sol·licitant o una millora significativa dels ja fabricats per ella, en l'àmbit dels articles sanitaris, de protecció o d'altres necessaris per a afrontar emergències sanitàries i les seues conseqüències, com en el cas de la pandèmia ocasionada pel COVID-19.

El resultat final del projecte susceptible de suport haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real. No s'admet la mera adquisició i posada en funcionament de béns d'equip, quan no està vinculada a un projecte de desenvolupament d'un producte amb les característiques anteriorment assenyalades.

    Pressupost subvencionable a partir de 15.000 €.
    Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020.
    Els resultats dels projectes hauran de tindre impacte tangible en la Comunitat Valenciana.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la grandària d'empresa:
    ? Petita empresa: fins al 45%
    ? Mitjana empresa: fins al 35%

La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 200.000 euros.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 1. a) Serveis externs

a.1) Serveis de consultoria i assistència tècnica: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres d'investigació, disseny, contractació de serveis de laboratoris d'assaig inclosos els necessaris per a marcatge CE o altres formes d'homologació o normalització de productes.

És imprescindible la contractació d'algun servei de consultoria o assistència tècnica de les característiques previstes en aquest apartat, perquè el projecte puga ser aprovat.

a.2) Registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, així com marcatge CE i altres formes d'homologació

 1. b) Adquisició d'actius immaterials:

b.1) Adquisició de patents i llicències.

b.2) Programari necessari per al desenvolupament dels nous productes.

 1. c) Personal propi. El cost màxim subvencionable en aquest concepte serà 40.000 euros.
 2. d) Adquisició d'actius materials: adquisició –o adaptació– i posada en marxa de béns d'equip, motles i matrius, necessàriament relacionats amb la posada en producció de nous productes concordes a la convocatòria, i de béns d'equip i serveis necessaris per a l'elaboració d'un prototip verificable de la solució desenvolupada.

No es consideraran subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l'empresa beneficiària, entenent per tals les que responguen a la definició de l'article 68.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 

Criteris de valoració

Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 50 punts. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

 1. a) Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts. Llindar mínim: 20 punts.

- Grau de novetat i complexitat del projecte: 0-20 punts.
- Grau de definició, pla de treball i pressupost: 0-15 punts.
- Metodologia i integració de recursos: 0-15 punts.

 1. b) Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 5 punts.
  - Capacitat i experiència de l'equip de treball que participa en el projecte: 0-20 punts.
 2. c) Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 5 punts.
  - Impacte econòmic dels resultats del projecte: 0-15 punts.
  - Alineació amb polítiques mediambientals: 0-5 punts.
 3. d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts.
  - L'empresa  sol·licitant compta amb un Pla d'igualtat d'oportunitats encara que no li siga exigible. 0 - 4 punts.
  - L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC. 0 - 3 puntos.
  - Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0 - 3
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

DOCUMENTACIÓ

 1. Imprés de sol·licitud, Memòria Tècnica del projecte i Fitxer pdf de dades de l'empresa, generat en l'aplicació Solicit@.
 2. Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals. L'entitat sol·licitant haurà de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals vaja a executar el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte i aquesta seu es trobe situada en la Comunitat Valenciana.

Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals se seguiran les instruccions disponibles en l'apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa.

 1. Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.