Teletrabajo v

 

Dirigit a: Pime de la Comunitat Valenciana

Presentació sol.licituds: Des del 4/05/2020 fins al 26/05/2020 (a les 23:59:59 hores) *

Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de l'1/1/2020 fins al 31/3/2021 (**)

Termini de justificació: fins al 5/05/2021 (**)  

 

 

(**) Aquests terminis poden ser diferents per a les empreses a les quals se'ls ha concedit l'ajuda dins de l'exercici 2021. En general, sempre han de considerar-se les dates que figuren en la notificació de concessió.

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8796 de fecha 23/04/2020 (extracte), si bé la informació exhaustiva i completa del programa pot consultar-se en els textos de la resolució publicats en l'apartat de 'documentació annexa´ d'aquesta pàgina.

abansdepresentar

CONSULTES I INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA:

mitjançant correu electrònic dirigit a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant en l'assumpte DIGITALITZA-CV TELETREBALL

   
Objectiu

Facilitar la implantació i extensió del teletreball en les pimes de la Comunitat Valenciana

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

Pime amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
   a) Seccions C, D, I i F-Divisions 10 a 43.
   b) Secció H-Divisions 49 a 53.
   c) Secció J-Divisions 58 a 63.
   d) Secció M-Divisions 69 a 74.

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

Requisits dels projectes

• Pressupost subvencionable igual o superior a 6.000 €.
• Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2020 i no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.
• Els resultats dels projectes hauran de tindre impacte tangible en la Comunitat Valenciana.
• Només podrà presentar-se un projecte per empresa sol·licitant.

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l'empresa sol·licitant. Podran consistir en una o diverses de les següents:

a) Solucions d'accés a xarxes corporatives, entre altres, escriptoris remots, virtuals, i operació remota d'equips i dispositius. S'inclou la posada en funcionament dels sistemes de telecomunicació, sistemes de seguretat avançats i de monitoratge remot, necessaris per al correcte funcionament de les solucions.

b) Solucions per a facilitar el teletreball en grup, la seua organització i seguiment, incloent, entre altres, videoconferència, xats, accés i utilització de recursos compartits, control de productivitat, etc.

c) Solucions per a facilitar el control i l'operació remota de processos productius, monitoratge i suport remot de productes, així com la prestació de serveis no presencials.

Podran incloure també, entre altres, sistemes de control numèric, sistemes MES, sistemes *SCADA, aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu, aplicacions de gestió logística interna i externa, comerç electrònic, robots industrials (norma ISO 8373), ?sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna, sistemes de fabricació additiva i impressió 3D i instal·lació de PLC, sempre que es justifique adequadament que la seua incorporació elimina o minimitza significativament l'operació presencial.

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la d’empresa:
    ? Petita empresa: fins al 40 %
    ? Mitjana empresa: fins al 30 %

La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 100.000 euros.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, incloent, si escau, els costos d'implantació i posada en funcionament. Es consideraran:

- Llicències de programari.
- Desenvolupament d'aplicacions a mesura.
- Costos per ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d'execució del projecte.
- Costos d'instal·lació, adaptació, configuració i posada en funcionament de les solucions.

b) Adquisició d'actius materials:
- Equips de telecomunicació i de seguretat.
- Servidors.
- Ordinadors personals així com els dispositius de comunicació d'aquests, necessaris per a desenvolupar el treball remot. Queden exclosos, entre altres, els telèfons mòbils, les instal·lacions de telecomunicació en els llocs des d'on es realitza el teletreball, així com l'alta i les quotes dels operadors de telecomunicació que faciliten els serveis de teletreball. L'import màxim admissible dels equips inclosos en aquest apartat serà de 14.500 euros.
- Adquisició o adaptació de béns d'equip, sensors i automatismes, directa i exclusivament relacionats amb l'actuació susceptible de suport c.

c) Serveis externs: costos de serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, planificació o definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport, així com, si fóra necessari, per a la readaptació de l'activitat o l'organització de la pròpia empresa. L'import màxim admissible serà de 14.500 euros.

No es consideraran subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l'empresa beneficiària, entenent per tals les que responguen a la definició de l'article 68.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Criteris de valoració

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 40 punts. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

a) Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts

- Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 – 25.

- Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació, com el grau de concreció del projecte: 0 – 25

b) Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts

- Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant el nivell de seguretat de les solucions proposades: 0-20 punts.

c) Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts.

- Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant l'extensió del teletreball en funció de l'activitat de l'empresa: 0-20 punts.

d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts.

- L'empresa sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara que no li siga exigible d'acord amb el que es preveu en el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació. 0 - 4 punts.
- L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/, valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte d'hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 3 punts.
- Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0 - 3 punts.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

DOCUMENTACIÓ

1. Imprés de sol·licitud, Memòria Tècnica del projecte i Fitxer pdf de dades de l'empresa, generat en l'aplicació Solicit@.

2. Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals. L'entitat sol·licitant haurà de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals vaja a executar el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte i aquesta seu es trobe situada en la Comunitat Valenciana.

Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals se seguiran les instruccions disponibles en l'apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa.

3. Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.