DIGITALIZA Carrusel Cs

Dirigit a: Pime de la Comunitat ValencianaUEdeclaración VAL

Presentació sol.licituds: Des del 9/01/2024 fins al 22/02/2024 (a les 23:59:59 hores) *

Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de l'1/1/2024 fins al 31/12/2024

Termini de justificació: fins al 6/02/2025*

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9755 de 29/12/2023, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

  abansdepresenta digitraclaracionespreg digitaliza v

 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'Article 13 relatiu al Marc normatiu comunitari de la RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2023, de la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV), a partir de l'1 de gener de 2024 resulta d'aplicació per a esta convocatòria d'ajudes la modificació del Reglament de minimis per la qual entre altres novetats s'incrementa l'import màxim d'ajudes de minimis per a una única empresa de 200.000 euros a 300.000 euros.

tel innovacionAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Objectiu

 

Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions –TEICs-.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

Pime amb seu social i establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la sol.licitud, que desenvolupen activitats enquadrades en alguna de les següents seccions de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):

a) Seccions C, D, E i F-divisions 10 a 43, excepte el CNAE 4110 (promoció immobiliària).

b) Secció H-divisions 49 a 52.

c) Secció M-divisió 72.

Quan l'activitat principal de l'empresa sol·licitant no estiga inclosa en la relació anterior, no podrà ser beneficiària de l'ajuda llevat que aporte una còpia del formulari de l'Agència Tributària (AEAT) 036/037 d'alta o modificació en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, en el qual figure un codi d'activitat equivalent a algun dels CNAE admesos, segons la correspondència entre IAE i CNAE publicada per l’AEAT, així com informació que quantifique aquesta activitat.

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura,o l'activitat principal de la qual siga el comerç.

 
Requisits dels projectes
 

   •    Pressupost subvencionable a partir de 15.000 €.

   •    Els projectes hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2024  i no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

   •    Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

   •    Només podrà presentar-se un únic projecte per empresa sol·licitant

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Projectes consistents en la implantació i engegada de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol.licitant, en l'àmbit dels CNAES abans detallats i relacionats amb una o diverses de les següents actuacions:

a) Sistemes d’informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions PLM, CAD, CAM, CAE, PDM, DFM i de suport remot de productes.
 • Solucions de modelització i simulació.

b) Adaptació a la indústria 4.0, implantació de bessons digitals, control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquest tipus d’actuacions.
 • Sistemes de control numèric.
 • Sistemes MES.
 • Sistemes SCADA.
 • Aplicacions GMAO per a facilitar el manteniment preventiu.
 • Robots industrials (norma ISO 8373).
 • Sistemes de visió artificial.
 • Sistemes automatitzats d’emmagatzematge i logística interna.
 • Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
 • Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda d’aquests.
 • Implantació de PLC.
 • Virtualització de processos, bessons digitals en àmbit productiu

c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, comerç electrònic (exclosos sistemes de Marketplace), així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de gestió integrada de la informació de l’empresa, entre altres ERP, SCM, MRP, aplicacions de Business Intelligence, analítica big data, integració i mineria de dades-
 • Sistemes CRM i aplicacions interactives de comerç electrònic (B2B o B2C) que integren també facturació i logística.

 • Aplicacions destinades a actuacions d’economia circular.

d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels que es detallen en les actuacions anteriors, és a dir, vinculats amb actuacions com les que es descriuen en els apartats 2.a, 2.b o 2.c d’aquest article, fetes per l’empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Dispositius i aplicacions de telecomunicació.
 • Solucions basades en informàtica en núvol (cloud computing).
 • Aplicacions big data.
 • Solucions de seguretat de la informació i les comunicacions.
 • Solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT.
 • Solucions basades en tècniques d’intel·ligència artificial.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge de fins a un 30 % sobre els costos subvencionables del projecte, amb independència de la grandària d'empresa.

La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 125.000 euros.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

a) Adquisició d’actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, que inclou, si escau, els costos d’implantació i posada en funcionament. S'exclouen renovacions, canvis de versió o ampliacions de programari ja en ús en l'empresa. Es consideren en aquest apartat:

 • Llicències de programari, que exclou el programari de propòsit general, com per exemple sistemes operatius, aplicacions de gestió / monitoratge de xarxes / sistemes, paquets d’ofimàtica, correu electrònic, edició i tractament d’imatges, excepte en els casos en què aquest tipus de programari forme part inseparable d’altres actius que siguen objecte de subvenció dins del projecte.
 • Desenvolupament d’aplicacions a mida, inclosa instal·lació i assessorament tècnic específic
 • Costos per l’ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d’execució del projecte, amb les mateixes exclusions que les que es detallen per a les llicències de programari. S'exclouen solucions XaaS que consistisquen en la contractació de l'accés a informació continguda en bases de dades especialitzades.

b) Adquisició d’actius materials:

 • Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions. S’exclouen ordinadors personals i servidors, impressores, terminals, displays, tauletes, consoles i semblants,excepte els servidors que es declaren íntegrament dedicats a la solució objecte del projecte, així com en els casos en què actuen com interfície per a captura de dades o configuració de dispositius en solucions del tipus de les definides en l'article 3.2.b.de la convocatòria.
 • Adquisició o adaptació de béns d’equip: exclusivament els necessaris per a la posada en marxa de les solucions recollides en l'actuació susceptible de suport b.

Els actius han de quedar instal·lats en l’establiment productiu de l’empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana.

c) Serveis externs: costos de serveis d’assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, la planificació o la definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L’import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15 % de la resta de costos subvencionables o 14.500 euros.

No es consideren subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l’empresa beneficiària, i s’entenen per aquestes les que responguen a la definició de l’article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

 
Criteris de valoració
 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 40 punts. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts

1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts

a) Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 – 40.

b) Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació: 0 – 10

2. Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts

a) Capacitat i experiència de l'equip de treball considerant l'adequació dels recursos humans de la empresa beneficiària per a garantir l'èxit del projecte. 0- 10

b) Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant la integració de projecte amb altres solucions ja existents en l'empresa: 0-10

3. Resultats/impacte que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts.

a) Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant la seua quantificació fonamentada en termes de creació d'ocupació i competitivitat empresarial, referits a les activitats previstes en els CNAES previstos en la convocatòria.: 0-15.

b) Alineació amb polítiques mediambientals considerant projectes amb impacte favorable per economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. 0- 5.

4. Característiques de la empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) L'empresa sol·licitant disposa d’un pla d'igualtat registrat i no està obligada a això per la normativa aplicable. 0 – 3 punts.

b) L'activitat principal de l'empresa desenvolupa alguna de les línies d'actuació establides en el Pacte Verd Europeu, que busca la transformació de l'economia de la UE amb la intenció d'un futur sostenible. Es valoren les línies de treball en eficiència energètica dels edificis; mobilitat sostenible; indústria sostenible; tecnologies d'aliments; energia neta, assequible i segura; eliminació de contaminació; protecció i recuperació de la biodiversitat; i acció pel clima: 0 – 4 punts.

c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0 - 3 punts.

 

comoSolicitar.gif Presentació de la sol.licitud
 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'empresa –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.
 
Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/).
 
La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina- suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.