Innovació CARRUSEL Val
 

Dirigit a: PIME

Presentació sol.licituds: Des del 09/01/2024 fins al 22/02/2024 (a les 23:59:59 hores)*

Termini d'execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a l'1/01/2024 i podrà finalitzar-se fins al 30/06/2025

Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 2/10/2025

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9752 de data 26/12/2023

 

 abansdepresentar innovapregfreq programa innova

 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'Article 8 relatiu al Marc normatiu comunitari de la RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2023, de la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la segona edició del programa de concessió de subvencions a empreses per a projectes d'innovació de pyme (INNOVA-CV), a partir de l'1 de gener de 2024 resulta d'aplicació per a esta convocatòria d'ajudes la modificació del Reglament de minimis per la qual entre altres novetats s'incrementa l'import màxim d'ajudes de minimis per a una única empresa de 200.000 euros a 300.000 euros

 

tel innovacionAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Objectius
 

Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte.

Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en quatre actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); posada en marxa o readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora continua i amb criteris d'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEICs innovadores que no suposen desenvolupaments a mesura (INNOVATeiC-CV).

El Programa podrà comptar amb finançament fins al 60% de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

PIME amb seu social i establiment de producció situat en la CV, en el moment de la presentació de la sol·licitud, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, i que complisquen també amb els requisits que a continuació es detallen segons l'actuació a la qual concórreguen: InnovaProd-v  Desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.
InnovaProc-v Desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H – Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

Desenvolupar activitats enquadrades en la secció C, divisions 10 a 33, o la secció H, divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

InnovaTeic-v Desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 26 a 30-, o Secció J – CNAE 5821, 5829, 6311, 6312 i Divisions 61 a 62 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

 

Requisits dels projectes
 

• Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2024, i no hauran d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.
• Els resultats dels projectes hauran de tindre impacte tangible en la Comunitat Valenciana.
• Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
Pressupost subvencionable del projecte igual o superior a 15.000 euros.

• El projecte haurà d'estar enquadrat en algun dels entorns d'especialització contemplats per a l'IVACE en l'àmbit de la R+D i innovació empresarial de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (S3CV)

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables, amb una quantia variable en funció de les dimensions d’empresa:

  • Petita empresa: fins al 45 %
  • Mitjana empresa: fins al 35 %
 
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions:

 

InnovaProd v

Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant.

Un producte tindrà la consideració de nou o millorat, quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús al fet que es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals.

El resultat final del projecte susceptible de suport haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real.

.
      

InnovaProc v

Projectes consistents en la realització d'accions d'alguna d'aquestes tipologies:

a) Readaptació de processos per mitjà de l’aplicació de metodologies de millora contínua.

b) Posada en marxa de, nous o significativament millorats, mètodes o tècniques de producció ecoeficients de l'empresa que contribuïsquen de manera substancial a la transició cap a una economia circular mitjançant la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials que corresponguen a alguna de les següents categories d'actuació:

- Reducció del consum de matèries primeres verges:

- Obtenció de productes i serveis basats en l'ecodisseny

- Solucions tecnològiques ecoinnovadores circulars orientades a la millora de la gestió de residus

      

Innova i40 v

Projectes que tinguen com a objectiu la transformació de processos-productes de l’empresa sol·licitant, mitjançant la implementació de tecnologies d’Indústria 4.0, a fi d’optimitzar la productivitat, afavorir l’eficiència, la flexibilitat, la simulació i facilitar la presa de decisions. El resultat haurà de ser la posada en marxa de projectes en els àmbits següents:

a) Projectes de fabricació avançada amb maquinària i/o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporen tècniques de big data i analítica avançada.

b) Projectes de fabricació additiva, que promoguen la producció/fabricació de noves peces i formes geomètriques personalitzades.

c) Projectes de robòtica avançada i col·laborativa, que incorporen robots connectats que col·laboren en temps real amb els treballadors, altres robots i, fins i tot, màquines.

d) Projectes IIoT (Industrial Internet of Things), que permeten sensoritzar i garantir la connectivitat a internet de tota mena de dispositius i maquinària dins de la fàbrica.

e) Projectes d’intel·ligència artificial dirigits a l’entorn industrial, en què les màquines i/o l’equipament en planta siguen capaces d’aprendre i prendre decisions de manera autònoma.

f) Projectes de sistemes ciberfísics que incorporen components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades.

g) Projectes de realitat virtual que permeten la recreació de situacions reals en mons simulats o ambients virtuals.

h) Projectes de realitat augmentada que incorporen tecnologies que permeten que un usuari visualitze part de món real a través d’un dispositiu tecnològic.

i) Projectes de bessons digitals (digital twins) que generen una rèplica virtual d’un objecte o sistema que simula el comportament del seu homòleg real.

 

      

InnovaTeic v

Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura.

El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització a tercers.

S'admetran noves versions d'aplicacions, dispositius i solucions existents, sempre que incorporen noves funcionalitats pel que fa a versions anteriors de les mateixes.

 

 

 

 

 

 

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

InnovaProd-cs

 

a) Serveis de consultoria i assistència tècnica per al desenvolupament, la millora de característiques i posada en producció de nous productes: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres de recerca, disseny, contractació de serveis de laboratoris d'assaig inclosos els necessaris per a marcat CE o altres formes d'homologació o normalització de productes.

L'existència d'aquesta mena de despeses és requisit perquè el projecte s'aprove:

- haurà de ser com a mínim la menor de les següents quantitats: un 10 % del cost subvencionable total o 15.000 euros.

- Per a projectes que deriven directament de projectes d'R+D anteriors, no s'estableix un mínim, però serà imprescindible la contractació d'algun servei de consultoria o assistència tècnica de les característiques previstes.

b) Registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, marcat CE o altres formes d'homologació de productes. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte.

c) Adquisició d'actius immaterials: patents, llicències, know-how o programari relacionat amb els nous productes.

d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 50.000 euros.

e) Adquisició d'actius materials: adquisició –o adaptació– i engegada de béns d'equip, motles i matrius, necessàriament relacionats amb la posada en producció de nous productes concordes a la convocatòria, i de béns d'equip, serveis i subministraments materials necessaris per a l'elaboració d'un prototip verificable de la solució desenvolupada

.

 
 
      

InnovaProc-cs

 

a) Serveis de consultoria i assistència tècnica per a implantació de mesures.

L'existència d'aquesta mena de despeses és requisit perquè el projecte s'aprove:

- Per a readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua, haurà de ser com a mínim la menor de les següents quantitats: un 10% del cost subvencionable total o 15.000 euros.

- Per a projectes de posada en marxa de, nous o significativament millorats, mètodes o tècniques de producció ecoeficients, no s'exigeix percentatge mínim d'aquestes despeses, però serà imprescindible la contractació d'algun servei de consultoria o assistència tècnica de les característiques previstes en la convocatòria.

b) Adquisició d'actius immaterials. Programari de control, captació de dades, indicadors i quadres de comandament relacionats amb el desenvolupament del projecte i programari relacionat amb la implantació de nous processos.

c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 50.000 euros.

d) Adquisició d'actius materials. Per al desenvolupament d'un projecte de millora contínua seran elegibles inversions en sensorització i automatització, i comunicacions per al control de la producció, així com l'adaptació dels equips productius necessaris per a implantació de la millora, i l'adquisició d'elements específics per a donar suport a les mesures de millora d'organització, comunicació i control adoptades. Per a projectes de readaptació de processos, mètodes o tècniques de producció amb criteris d’ecoeficiència, seran elegibles l’adquisició –o adaptació– i posada en marxa de béns d’equip necessàriament relacionats amb la implantació dels nous processos, mètodes o tècniques de producció concordes a la convocatòria, així com els serveis i subministraments materials per a disposar d'un procés verificable de la solució desenvolupada. No serà elegible en aquesta tipologia de costos l’adquisició de maquinari ni inversions en prototips.

      

Innova-i40-cs

 

a) Serveis externs: serveis de consultoria i enginyeria en àrees de ciberseguretat, cloud computing, big data i analytics, robòtica, realitat augmentada, visió artificial, fabricació additiva i de comunicació per a la connectivitat de sistemes. Serveis de consultoria per a disseny de processos digitals. Perquè la proposta siga viable el cost subvencionable en el concepte de serveis externs haurà de ser com a mínim la menor de les quantitats següents: el 10 % del cost subvencionable total o 15.000 euros.

b) Actius immaterials: Es consideraran dins d’este concepte tant llicències de programari com desenvolupament d’aplicacions i costos per ús d’aplicacions que formen part dels projectes que preveu l’apartat B.2 de l'annex de la convocatòria, incloent-hi per a tots els costos d’implantació: aplicacions de gestió empresarial, solucions de big data i anàlisi, cloud computing, ciberseguretat, així com programari de comunicacions per a facilitar el funcionament de les solucions que integren el projecte.

c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. Es limita el cost horari de personal propi subvencionable a 50 euros/hora com a màxim. A l’efecte de concessió, el cost màxim subvencionable en este concepte serà 50.000 euros.

d) Actius materials: inversions per a l’adquisició i posada en marxa de maquinari, equips de telecomunicació, sistemes encastats, sensors, robots, dispositius electrònics per a aplicacions de realitat augmentada, visió artificial i automatització avançada, equips per a fabricació additiva; adaptació d’equips productius necessaris per a la implementació de les solucions proposades. No es consideraran subvencionables servidors, ordinadors personals i perifèrics, per a usar-los en aplicacions de gestió.

 

      

InnovaTeic-cs

 

a) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al desenvolupament de les noves solucions.

b) Registre de drets de propietat industrial, altres registres i homologacions. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte.

c) Actius immaterials. Patents, llicències, know-how o adquisició de llicències de programari necessàries per a ser integrades en el producte final.

d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 125.000 euros.

e) Actius materials. Components necessaris per al desenvolupament d'un prototip verificable quan el projecte així l'exigisca i que queden integrats en el prototip

.

 


 

 

Terminis
 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de la sol.licitud Inicio del proyecto D4ta límit d'execució del projecte (despeses)   Fi termini justificació (límit període pagament)
 Des del 09/01/24 fins al 22/04/24 a les 23:59:59 h.  Posterior a l'01/01/2024  30/06/2025   2/10/2025

 

 

Criteris de valoració
 

Un projecte només podrà ser recolzat quan tinga una puntuació mínima de 50 punts en l'avaluació i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del barem de la seua actuació, el detall de la qual pot consultar-se en la Resolució de convocatòria o en les corresponents memòries

 

comoSolicitar.gif Presentació de sol.licituds
 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'empresa –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.
 
Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).
 
La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web <http://www.ivace.es>.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Solicitud anticipo -- INNOVACION DE PYME 2023 (2a. convocatoria)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.