Dirigit a: PIME i grans empreses que compten amb almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes. En el cas de les pimes que acrediten el caràcter d'empresa innovadora, no s'estableix un mínim de personal propi per a poder ser beneficiària.

 

Presentació sol.licituds: Des del 09/01/2023 fins al 22/02/2024 a les 23:59:59 hores*

Termini execució (i període subvencionable de la despe a): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a la data sol·licitud i podrà finalitzar-se fins al 30/06/2025

Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 2/10/2025

Pidcop v

UEdeclaración VAL

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9754 de data 28/12/2023

 abansdepresentar pidcopaclaracionespreg pidcop v

 

tel innovacionAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Objectius
 

Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses.
El Programa podrà comptar amb finançament fins al 60% de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries
 

PIME i grans empreses amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenystres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l’ajuda.

Les empreses hauran d'integrar un consorci creat amb el propòsit, entre altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa. Els consorcis hauran de reunir les següents condicions:

 • Constituïdes per un mínim de dues empreses independents entre si, havent de ser almenys una d'elles pyme.
 • Superat el número de dues empreses, no serà necessari el compliment del requisit de grandària i d'independència en la resta de les empreses de l'agrupació
 • Totes les empreses integrants del consorci hauran de ser necessàriament sol·licitants d'ajuda a aquest programa per al mateix projecte.
 • Cap empresa integrant del consorci podrà córrer per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables del projecte, ni amb menys del 15% d'aquests.
 • L'empresa que major participació econòmica tinga en el projecte assumirà la condició de líder del projecte.

La constitució del consorci haurà d'acreditar-se mitjançant un acord entre les parts, segons model disponible en l'apartat "Documentació Annexa" d'aquesta pàgina.

 

Requisits dels projectes
 
 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda, de manera que la convocatòria d'ajudes produïsca un efecte incentivador per a l'execució dels projectes.
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • Els projectes hauran de desenvolupar coneixement amb la finalitat d'incrementar la competitivitat, la diferenciació dels productes o serveis en els mercats i la generació d'ocupació de qualitat.
 • Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
 • Pressupost subvencionable del projecte major de 80.000 euros i menor de 500.000 euros
 • El projecte significarà un nou desenvolupament per a l'empresa sol·licitant i, per tant no realitzat amb anterioritat, en tot o en part, per aquesta ni tampoc per cap altra empresa vinculada o contractada per a la realització del projecte.
 • Serà condició imprescindible per a percebre l'ajuda mantenir els requisits que per a la validesa del consorci s'exigeixen en l'apartat Empreses Beneficiàries de l'annex de la convocatòria corresponent a aquest programa.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

 •  Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o contribuir a millorar considerablement els ja existents.
 • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents -d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus- amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en l'annex II de la Resolució de convocatòria.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:

 • Xicoteta empresa: fins al 60%
 • Mitjana empresa: fins al 50%
 • Gran empresa: fins al 40%

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

1. Serveis externs
a) Cost de contractes de recerca i desenvolupament amb organismes d'investigació.
b) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat d'investigació i desenvolupament subvencionada.

2. Adquisició de patents i llicencies
Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de plena competència.

3. Personal propi
Despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte d'investigació i desenvolupament.
Es limita el cost horari subvencionable a 50 euros/hora com a màxim.

4. Materials
Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l'activitat d'investigació i desenvolupament

5. Despeses d'amortització de l'instrumental i equipament
• Despeses d’amortització de l’instrumental i equipament necessari per a la realització del projecte, excloent els dispositius informàtics d'ús genèric

 

Terminis
 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

 Termini de presentació de sol.licitud  Inici del projecte  Data límit d'execució del projecte (despeses)  Fi termini justificació (´límit període pagament)
Des del 09/01/2024 fins al 22/02/2024 a les 23:59:59 h. Posterior a la sol·licitud 30/6/2025  2/10/2025

 

 

Criteris de valoració

 

Un projecte només podrà ser secundat quan tinga una puntuació mínima de 50 punts en l'avaluació i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del següent barem.
Seran criteris d'avaluació:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 17 punts

Grau d’avanç: 0-10 punts. Es valorarà l’avanç en el coneixement científic o aplicació d’aquest que suposa el projecte pel que fa a l’estat de l’art actual. Si el projecte no mostra salt tecnològic no es considera com d’R+D i, per tant, es denegue.
Novetat del projecte: 0-10 punts. Es valoraran els antecedents o evidències sobre el grau de novetat en l’àmbit internacional o nacional / Comunitat Valenciana. Si el projecte no mostra novetat objectiva, no es considerarà com d’R+D i, per tant, serà denegat.
Metodologia i pla de treball: 0-5. Es valorarà la qualitat del pla de treball i de la metodologia prevista per al seu desenvolupament.
Pressupost del projecte: 0-5. Es valorarà l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos i als mitjans requerits per a la seua correcta execució.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts

Capacitat i experiència de l'equip de treball de les empreses que participen en el projecte: 0-10. Es valorarà que les persones que participen en el projecte disposen de titulació adequada amb experiència consolidada en I+D.
Adequació de recursos implicats en l'execució del projecte i participació d’organismes d’investigació: 0-10. Es valorarà que el conjunt de recursos interns i externs dedicats al projecte siguen adequats per a dur-ho a terme. Quan no existisca en la pròpia empresa capacitat suficient per a escometre les tasques de R+D es valorarà la contractació amb Centres de Recerca o serveis externs qualificats.
Equilibri i complementarietat del consorci: 0-10. Es valorarà la capacitat de les diferents empreses per a atendre diferents aspectes del projecte segons les seues capacitats i competències i amb una distribució adequada de tasques segons el pes relatiu de cadascuna d'elles.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 10 punts

Impacte econòmic, social i mediambiental del projecte: 0-10. Es valorarà la triple dimensió de la responsabilitat social empresarial: previsions d'internacionalització, increment de les vendes, millora de la competitivitat i creació d'ocupació; orientació cap a la salut i millora de la qualitat de vida, col·lectius desfavorits; alineació amb les prioritats temàtiques Climate KIC.
Projectes que s’enquadren en les prioritats d'especialització de la S3 CV. Es valorarà la justificació de l'impacte previst sobre les prioritats a les quals puga aplicar el projecte. 0-5.
Efecte d'arrossegament: 0-5. Es valorarà l'efecte arrossegue del projecte, en el sentit de la possible repercussió dels seus resultats en un ampli col·lectiu d'empreses en les quals puga provocar actuacions tendents a fer seues, emular o basar-se en els assoliments del projecte en futures actuacions.
Projectes els resultats dels quals siguen prototips propers al mercat compresos entre els nivells TRL 5 i TRL 7: 0-5.
Projectes el desenvolupament dels quals s'efectue a partir de patents existents de les empreses integrants del consorci o tinguen com resultat una nova patent: 0-5

4. Característiques del sol·licitant. Màxim: 10 punts

• Alguna de les empreses del consorci disposa d'un PIO registrat no estant obligada a això per la normativa aplicable. 0-2
• L'activitat principal de les empreses integrants del consorci desenvolupa alguna de les línies d'actuació establides en el Pacte Verd Europeu que busca la transformació de l'economia de la UE amb la intenció d'un futur sostenible. Es valoren les línies de treball en eficiència energètica dels edificis; mobilitat sostenible; indústria sostenible; tecnologies d'aliments; energia neta, assequible i segura; eliminació de contaminació; protecció i recuperació de la biodiversitat; i acció pel clima. 0-3
• Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla dels integrants del consorci, per sobre del mínim legal exigible. 0-2

• Alguna de les empreses integrants del consorci té la consideració de nova empresa innovadora amb antiguitat inferior a 5 anys. 0-3

 

comoSolicitar.gif Presentació de les sol.licituds
 
FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
 
La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'empresa –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.
 
Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).
 
La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web <https://www.ivace.es>.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 

Dirigit a: PIME que compten amb almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes, o PIME que acrediten el caràcter de nova empresa innovadora

Presentació sol.licituds:Des del 09/01/2024 fins al 22/02/2024 a les 23:59:59 hores*

Termini execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a la data sol·licitud i podrà finalitzar-se fins al 30/06/2025

Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 2/10/2025

Pidi vUEdeclaración VAL

 

 

 

 

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9754 de data 28/12/2023

 abansdepresentar pidiaclaracionespreg pidi v

 

tel innovacionAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Objectius

 

Realització de projectes d'I+D per part de les pimes
El Programa podrà comptar amb finançament fins al 60% de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

PIME amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l’ajuda

 

Requisits dels projectes

 

 • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda, de manera que la convocatòria d'ajudes produïsca un efecte incentivador per a l'execució dels projectes.
 • Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • Els projectes hauran de desenvolupar coneixement amb la finalitat d'incrementar la competitivitat, la diferenciació dels productes o serveis en els mercats i la generació d'ocupació de qualitat.
 • Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
 • Pressupost subvencionable del projecte major de 30.000 euros i menor de 175.000 euros
 • El projecte significarà un nou desenvolupament per a l'empresa sol·licitant i, per tant, no realitzat amb anterioritat, en tot o en part, per l'empresa ni tampoc per cap altra vinculada o contractada per a la realització del projecte.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

 •  Investigació industrial: recerca planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents.
 • Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en la Resolució de convocatòria.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:
 • Xicoteta empresa: fins al 45%
 • Mitjana empresa: fins al 35%

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

1. Serveis externs

 • Cost de contractes d'investigació i desenvolupament amb organismes d'investigació.
 • Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat d'investigació i desenvolupament subvencionada.

2. Adquisició de patents i llicencies

Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de plena competència.

3. Personal propi

Despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte d'investigació i desenvolupament.
Es limita el cost horari subvencionable a 50 euros/hora com a màxim.

4. Materials

Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l'activitat d'investigació i desenvolupament

5. Despeses d'amortització d'instrumental i equipament

 • Despeses d’amortització de l’instrumental i equipament necessari per a la realització del projecte, excloent els dispositius informàtics d'ús genèric.

 

Terminis
 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol.licitud
Inici del projecte  Data límit d'execució del projecte (despeses)
Fi termini justificació (límit període pagament)
Des del 09/01/2024 fins al 22/02/2024 a les 23:59:59 h Posterior a la sol·licitud 30/06/2025 2/10/2025

 

 

Criteris de valoració
 

Un projecte només podrà ser secundat quan tinga una puntuació mínima de 50 punts en l'avaluació i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del següent barem.


Seran criteris d'avaluació:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 17 punts

 • Grau d’avanç: 0-10 punts. Es valorarà l’avanç en el coneixement científic o aplicació d’aquest que suposa el projecte respecte a l’estat de l’art actual. Si el projecte no mostra salt tecnològic, no serà considerat com d’R+D i, per tant, serà denegat.
 • Novetat del projecte: 0-10 punts. Es valoraran els antecedents o evidències sobre el grau de novetat en l’àmbit internacional o nacional / Comunitat Valenciana. Si el projecte no mostra novetat objectiva, no es considerarà com d’R+D i, per tant, serà denegat.
 • Metodologia i pla de treball: 0-5. Es valorarà la qualitat del pla de treball i de la metodologia prevista per al seu desenvolupament.
 • Pressupost del projecte: 0-5. Es valorarà l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos i als mitjans requerits per a la seua correcta execució.

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts

 • Capacitat i experiència de l'equip de treball de l'empresa que participa en el projecte: 0-15. Es valorarà que les persones que participen en el projecte disposen de titulació adequada amb experiència consolidada en R+D.
 • Adequació de recursos implicats en l'execució del projecte i participació d’organismes d’investigació: 0-15. Es valorarà que el conjunt de recursos interns i externs dedicats al projecte siguen adequats per a dur-ho a terme. Quan no existisca en la pròpia empresa capacitat suficient per a escometre les tasques de R+D es valorarà la contractació amb Centres de Recerca o serveis externs qualificats.

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 10 punts

 • Impacte econòmic, social i mediambiental dels resultats del projecte: 0-15. Es valoraran resultats en la triple dimensió de la responsabilitat social empresarial: previsions d'internacionalització, increment de les vendes, millora de la competitivitat i creació d'ocupació; orientació cap a la salut i millora de la qualitat de vida, col·lectius desfavorits; alineació amb les prioritats temàtiques Climate KIC.
 • Projectes que s’enquadren en les prioritats d'especialització de la S3 CV. Es valorarà la justificació de l'impacte previst sobre les prioritats a les quals puga aplicar el projecte. 0-5 punts
 • Projectes els resultats dels quals siguen prototips propers al mercat compresos entre els nivells TRL 5 i TRL 7. 0-5.
 • Projectes el desenvolupament dels quals s'efectue a partir de patents existents en l'empresa o tinguen com resultat una nova patent. 0-5.

4. Característiques del sol·licitant. Màxim 10 punts

 • L'empresa sol·licitant compta amb un pla d'Igualtat registrat, no estant obligada a això per la normativa aplicable. 0-2
 • L'activitat principal de l'empresa desenvolupa alguna de les línies d'actuació establides en el Pacte Verd Europeu que busca la transformació de l'economia de la UE amb la intenció d'un futur sostenible. Es valoren les línies de treball en eficiència energètica dels edificis; mobilitat sostenible; indústria sostenible; tecnologies d'aliments; energia neta, assequible i segura; eliminació de contaminació; protecció i recuperació de la biodiversitat; i acció pel clima.. 0-3
 • Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per sobre del mínim legal exigible. 0-2
 • Tiene la consideración de nueva empresa innovadora con antigüedad inferior a 5 años: 0–3

 

comoSolicitar.gif Presentació de sol.licituds

 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'empresa –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.
 
Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web <https://www.ivace.es>.

 Innovació CARRUSEL Val
 

Dirigit a: PIME

Presentació sol.licituds: Des del 09/01/2024 fins al 22/02/2024 (a les 23:59:59 hores)*

Termini d'execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a l'1/01/2024 i podrà finalitzar-se fins al 30/06/2025

Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 2/10/2025

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9752 de data 26/12/2023

 

 abansdepresentar innovapregfreq programa innova

 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'Article 8 relatiu al Marc normatiu comunitari de la RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2023, de la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la segona edició del programa de concessió de subvencions a empreses per a projectes d'innovació de pyme (INNOVA-CV), a partir de l'1 de gener de 2024 resulta d'aplicació per a esta convocatòria d'ajudes la modificació del Reglament de minimis per la qual entre altres novetats s'incrementa l'import màxim d'ajudes de minimis per a una única empresa de 200.000 euros a 300.000 euros

 

tel innovacionAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Objectius
 

Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte.

Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en quatre actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); posada en marxa o readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora continua i amb criteris d'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); transformació digital per a la implantació de la indústria 4.0 (INNOVAi4.0-CV); desenvolupament de solucions TEICs innovadores que no suposen desenvolupaments a mesura (INNOVATeiC-CV).

El Programa podrà comptar amb finançament fins al 60% de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

PIME amb seu social i establiment de producció situat en la CV, en el moment de la presentació de la sol·licitud, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, i que complisquen també amb els requisits que a continuació es detallen segons l'actuació a la qual concórreguen: InnovaProd-v  Desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.
InnovaProc-v Desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H – Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

Desenvolupar activitats enquadrades en la secció C, divisions 10 a 33, o la secció H, divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

InnovaTeic-v Desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 26 a 30-, o Secció J – CNAE 5821, 5829, 6311, 6312 i Divisions 61 a 62 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.

 

Requisits dels projectes
 

• Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2024, i no hauran d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.
• Els resultats dels projectes hauran de tindre impacte tangible en la Comunitat Valenciana.
• Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
Pressupost subvencionable del projecte igual o superior a 15.000 euros.

• El projecte haurà d'estar enquadrat en algun dels entorns d'especialització contemplats per a l'IVACE en l'àmbit de la R+D i innovació empresarial de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (S3CV)

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables, amb una quantia variable en funció de les dimensions d’empresa:

 • Petita empresa: fins al 45 %
 • Mitjana empresa: fins al 35 %
 
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions:

 

InnovaProd v

Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant.

Un producte tindrà la consideració de nou o millorat, quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús al fet que es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals.

El resultat final del projecte susceptible de suport haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real.

.
      

InnovaProc v

Projectes consistents en la realització d'accions d'alguna d'aquestes tipologies:

a) Readaptació de processos per mitjà de l’aplicació de metodologies de millora contínua.

b) Posada en marxa de, nous o significativament millorats, mètodes o tècniques de producció ecoeficients de l'empresa que contribuïsquen de manera substancial a la transició cap a una economia circular mitjançant la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials que corresponguen a alguna de les següents categories d'actuació:

- Reducció del consum de matèries primeres verges:

- Obtenció de productes i serveis basats en l'ecodisseny

- Solucions tecnològiques ecoinnovadores circulars orientades a la millora de la gestió de residus

      

Innova i40 v

Projectes que tinguen com a objectiu la transformació de processos-productes de l’empresa sol·licitant, mitjançant la implementació de tecnologies d’Indústria 4.0, a fi d’optimitzar la productivitat, afavorir l’eficiència, la flexibilitat, la simulació i facilitar la presa de decisions. El resultat haurà de ser la posada en marxa de projectes en els àmbits següents:

a) Projectes de fabricació avançada amb maquinària i/o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporen tècniques de big data i analítica avançada.

b) Projectes de fabricació additiva, que promoguen la producció/fabricació de noves peces i formes geomètriques personalitzades.

c) Projectes de robòtica avançada i col·laborativa, que incorporen robots connectats que col·laboren en temps real amb els treballadors, altres robots i, fins i tot, màquines.

d) Projectes IIoT (Industrial Internet of Things), que permeten sensoritzar i garantir la connectivitat a internet de tota mena de dispositius i maquinària dins de la fàbrica.

e) Projectes d’intel·ligència artificial dirigits a l’entorn industrial, en què les màquines i/o l’equipament en planta siguen capaces d’aprendre i prendre decisions de manera autònoma.

f) Projectes de sistemes ciberfísics que incorporen components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades.

g) Projectes de realitat virtual que permeten la recreació de situacions reals en mons simulats o ambients virtuals.

h) Projectes de realitat augmentada que incorporen tecnologies que permeten que un usuari visualitze part de món real a través d’un dispositiu tecnològic.

i) Projectes de bessons digitals (digital twins) que generen una rèplica virtual d’un objecte o sistema que simula el comportament del seu homòleg real.

 

      

InnovaTeic v

Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura.

El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització a tercers.

S'admetran noves versions d'aplicacions, dispositius i solucions existents, sempre que incorporen noves funcionalitats pel que fa a versions anteriors de les mateixes.

 

 

 

 

 

 

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

InnovaProd-cs

 

a) Serveis de consultoria i assistència tècnica per al desenvolupament, la millora de característiques i posada en producció de nous productes: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres de recerca, disseny, contractació de serveis de laboratoris d'assaig inclosos els necessaris per a marcat CE o altres formes d'homologació o normalització de productes.

L'existència d'aquesta mena de despeses és requisit perquè el projecte s'aprove:

- haurà de ser com a mínim la menor de les següents quantitats: un 10 % del cost subvencionable total o 15.000 euros.

- Per a projectes que deriven directament de projectes d'R+D anteriors, no s'estableix un mínim, però serà imprescindible la contractació d'algun servei de consultoria o assistència tècnica de les característiques previstes.

b) Registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, marcat CE o altres formes d'homologació de productes. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte.

c) Adquisició d'actius immaterials: patents, llicències, know-how o programari relacionat amb els nous productes.

d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 50.000 euros.

e) Adquisició d'actius materials: adquisició –o adaptació– i engegada de béns d'equip, motles i matrius, necessàriament relacionats amb la posada en producció de nous productes concordes a la convocatòria, i de béns d'equip, serveis i subministraments materials necessaris per a l'elaboració d'un prototip verificable de la solució desenvolupada

.

 
 
      

InnovaProc-cs

 

a) Serveis de consultoria i assistència tècnica per a implantació de mesures.

L'existència d'aquesta mena de despeses és requisit perquè el projecte s'aprove:

- Per a readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora contínua, haurà de ser com a mínim la menor de les següents quantitats: un 10% del cost subvencionable total o 15.000 euros.

- Per a projectes de posada en marxa de, nous o significativament millorats, mètodes o tècniques de producció ecoeficients, no s'exigeix percentatge mínim d'aquestes despeses, però serà imprescindible la contractació d'algun servei de consultoria o assistència tècnica de les característiques previstes en la convocatòria.

b) Adquisició d'actius immaterials. Programari de control, captació de dades, indicadors i quadres de comandament relacionats amb el desenvolupament del projecte i programari relacionat amb la implantació de nous processos.

c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 50.000 euros.

d) Adquisició d'actius materials. Per al desenvolupament d'un projecte de millora contínua seran elegibles inversions en sensorització i automatització, i comunicacions per al control de la producció, així com l'adaptació dels equips productius necessaris per a implantació de la millora, i l'adquisició d'elements específics per a donar suport a les mesures de millora d'organització, comunicació i control adoptades. Per a projectes de readaptació de processos, mètodes o tècniques de producció amb criteris d’ecoeficiència, seran elegibles l’adquisició –o adaptació– i posada en marxa de béns d’equip necessàriament relacionats amb la implantació dels nous processos, mètodes o tècniques de producció concordes a la convocatòria, així com els serveis i subministraments materials per a disposar d'un procés verificable de la solució desenvolupada. No serà elegible en aquesta tipologia de costos l’adquisició de maquinari ni inversions en prototips.

      

Innova-i40-cs

 

a) Serveis externs: serveis de consultoria i enginyeria en àrees de ciberseguretat, cloud computing, big data i analytics, robòtica, realitat augmentada, visió artificial, fabricació additiva i de comunicació per a la connectivitat de sistemes. Serveis de consultoria per a disseny de processos digitals. Perquè la proposta siga viable el cost subvencionable en el concepte de serveis externs haurà de ser com a mínim la menor de les quantitats següents: el 10 % del cost subvencionable total o 15.000 euros.

b) Actius immaterials: Es consideraran dins d’este concepte tant llicències de programari com desenvolupament d’aplicacions i costos per ús d’aplicacions que formen part dels projectes que preveu l’apartat B.2 de l'annex de la convocatòria, incloent-hi per a tots els costos d’implantació: aplicacions de gestió empresarial, solucions de big data i anàlisi, cloud computing, ciberseguretat, així com programari de comunicacions per a facilitar el funcionament de les solucions que integren el projecte.

c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. Es limita el cost horari de personal propi subvencionable a 50 euros/hora com a màxim. A l’efecte de concessió, el cost màxim subvencionable en este concepte serà 50.000 euros.

d) Actius materials: inversions per a l’adquisició i posada en marxa de maquinari, equips de telecomunicació, sistemes encastats, sensors, robots, dispositius electrònics per a aplicacions de realitat augmentada, visió artificial i automatització avançada, equips per a fabricació additiva; adaptació d’equips productius necessaris per a la implementació de les solucions proposades. No es consideraran subvencionables servidors, ordinadors personals i perifèrics, per a usar-los en aplicacions de gestió.

 

      

InnovaTeic-cs

 

a) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al desenvolupament de les noves solucions.

b) Registre de drets de propietat industrial, altres registres i homologacions. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte.

c) Actius immaterials. Patents, llicències, know-how o adquisició de llicències de programari necessàries per a ser integrades en el producte final.

d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 125.000 euros.

e) Actius materials. Components necessaris per al desenvolupament d'un prototip verificable quan el projecte així l'exigisca i que queden integrats en el prototip

.

 


 

 

Terminis
 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de la sol.licitud Inicio del proyecto D4ta límit d'execució del projecte (despeses)   Fi termini justificació (límit període pagament)
 Des del 09/01/24 fins al 22/04/24 a les 23:59:59 h.  Posterior a l'01/01/2024  30/06/2025   2/10/2025

 

 

Criteris de valoració
 

Un projecte només podrà ser recolzat quan tinga una puntuació mínima de 50 punts en l'avaluació i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del barem de la seua actuació, el detall de la qual pot consultar-se en la Resolució de convocatòria o en les corresponents memòries

 

comoSolicitar.gif Presentació de sol.licituds
 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'empresa –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.
 
Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).
 
La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web <http://www.ivace.es>.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 DIGITALIZA Carrusel Cs

Dirigit a: Pime de la Comunitat ValencianaUEdeclaración VAL

Presentació sol.licituds: Des del 9/01/2024 fins al 22/02/2024 (a les 23:59:59 hores) *

Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de l'1/1/2024 fins al 31/12/2024

Termini de justificació: fins al 6/02/2025*

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9755 de 29/12/2023, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

  abansdepresenta digitraclaracionespreg digitaliza v

 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'Article 13 relatiu al Marc normatiu comunitari de la RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2023, de la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV), a partir de l'1 de gener de 2024 resulta d'aplicació per a esta convocatòria d'ajudes la modificació del Reglament de minimis per la qual entre altres novetats s'incrementa l'import màxim d'ajudes de minimis per a una única empresa de 200.000 euros a 300.000 euros.

tel innovacionAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Objectiu

 

Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions –TEICs-.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

Pime amb seu social i establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la sol.licitud, que desenvolupen activitats enquadrades en alguna de les següents seccions de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):

a) Seccions C, D, E i F-divisions 10 a 43, excepte el CNAE 4110 (promoció immobiliària).

b) Secció H-divisions 49 a 52.

c) Secció M-divisió 72.

Quan l'activitat principal de l'empresa sol·licitant no estiga inclosa en la relació anterior, no podrà ser beneficiària de l'ajuda llevat que aporte una còpia del formulari de l'Agència Tributària (AEAT) 036/037 d'alta o modificació en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, en el qual figure un codi d'activitat equivalent a algun dels CNAE admesos, segons la correspondència entre IAE i CNAE publicada per l’AEAT, així com informació que quantifique aquesta activitat.

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura,o l'activitat principal de la qual siga el comerç.

 
Requisits dels projectes
 

   •    Pressupost subvencionable a partir de 15.000 €.

   •    Els projectes hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2024  i no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

   •    Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

   •    Només podrà presentar-se un únic projecte per empresa sol·licitant

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Projectes consistents en la implantació i engegada de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol.licitant, en l'àmbit dels CNAES abans detallats i relacionats amb una o diverses de les següents actuacions:

a) Sistemes d’informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions PLM, CAD, CAM, CAE, PDM, DFM i de suport remot de productes.
 • Solucions de modelització i simulació.

b) Adaptació a la indústria 4.0, implantació de bessons digitals, control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquest tipus d’actuacions.
 • Sistemes de control numèric.
 • Sistemes MES.
 • Sistemes SCADA.
 • Aplicacions GMAO per a facilitar el manteniment preventiu.
 • Robots industrials (norma ISO 8373).
 • Sistemes de visió artificial.
 • Sistemes automatitzats d’emmagatzematge i logística interna.
 • Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
 • Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda d’aquests.
 • Implantació de PLC.
 • Virtualització de processos, bessons digitals en àmbit productiu

c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, comerç electrònic (exclosos sistemes de Marketplace), així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de gestió integrada de la informació de l’empresa, entre altres ERP, SCM, MRP, aplicacions de Business Intelligence, analítica big data, integració i mineria de dades-
 • Sistemes CRM i aplicacions interactives de comerç electrònic (B2B o B2C) que integren també facturació i logística.

 • Aplicacions destinades a actuacions d’economia circular.

d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels que es detallen en les actuacions anteriors, és a dir, vinculats amb actuacions com les que es descriuen en els apartats 2.a, 2.b o 2.c d’aquest article, fetes per l’empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Dispositius i aplicacions de telecomunicació.
 • Solucions basades en informàtica en núvol (cloud computing).
 • Aplicacions big data.
 • Solucions de seguretat de la informació i les comunicacions.
 • Solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT.
 • Solucions basades en tècniques d’intel·ligència artificial.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge de fins a un 30 % sobre els costos subvencionables del projecte, amb independència de la grandària d'empresa.

La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 125.000 euros.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

a) Adquisició d’actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, que inclou, si escau, els costos d’implantació i posada en funcionament. S'exclouen renovacions, canvis de versió o ampliacions de programari ja en ús en l'empresa. Es consideren en aquest apartat:

 • Llicències de programari, que exclou el programari de propòsit general, com per exemple sistemes operatius, aplicacions de gestió / monitoratge de xarxes / sistemes, paquets d’ofimàtica, correu electrònic, edició i tractament d’imatges, excepte en els casos en què aquest tipus de programari forme part inseparable d’altres actius que siguen objecte de subvenció dins del projecte.
 • Desenvolupament d’aplicacions a mida, inclosa instal·lació i assessorament tècnic específic
 • Costos per l’ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d’execució del projecte, amb les mateixes exclusions que les que es detallen per a les llicències de programari. S'exclouen solucions XaaS que consistisquen en la contractació de l'accés a informació continguda en bases de dades especialitzades.

b) Adquisició d’actius materials:

 • Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions. S’exclouen ordinadors personals i servidors, impressores, terminals, displays, tauletes, consoles i semblants,excepte els servidors que es declaren íntegrament dedicats a la solució objecte del projecte, així com en els casos en què actuen com interfície per a captura de dades o configuració de dispositius en solucions del tipus de les definides en l'article 3.2.b.de la convocatòria.
 • Adquisició o adaptació de béns d’equip: exclusivament els necessaris per a la posada en marxa de les solucions recollides en l'actuació susceptible de suport b.

Els actius han de quedar instal·lats en l’establiment productiu de l’empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana.

c) Serveis externs: costos de serveis d’assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, la planificació o la definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L’import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15 % de la resta de costos subvencionables o 14.500 euros.

No es consideren subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l’empresa beneficiària, i s’entenen per aquestes les que responguen a la definició de l’article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

 
Criteris de valoració
 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 40 punts. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts

1. Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts

a) Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 – 40.

b) Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació: 0 – 10

2. Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts

a) Capacitat i experiència de l'equip de treball considerant l'adequació dels recursos humans de la empresa beneficiària per a garantir l'èxit del projecte. 0- 10

b) Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant la integració de projecte amb altres solucions ja existents en l'empresa: 0-10

3. Resultats/impacte que s'espera del projecte. Màxim: 20 punts.

a) Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant la seua quantificació fonamentada en termes de creació d'ocupació i competitivitat empresarial, referits a les activitats previstes en els CNAES previstos en la convocatòria.: 0-15.

b) Alineació amb polítiques mediambientals considerant projectes amb impacte favorable per economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. 0- 5.

4. Característiques de la empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts.

a) L'empresa sol·licitant disposa d’un pla d'igualtat registrat i no està obligada a això per la normativa aplicable. 0 – 3 punts.

b) L'activitat principal de l'empresa desenvolupa alguna de les línies d'actuació establides en el Pacte Verd Europeu, que busca la transformació de l'economia de la UE amb la intenció d'un futur sostenible. Es valoren les línies de treball en eficiència energètica dels edificis; mobilitat sostenible; indústria sostenible; tecnologies d'aliments; energia neta, assequible i segura; eliminació de contaminació; protecció i recuperació de la biodiversitat; i acció pel clima: 0 – 4 punts.

c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0 - 3 punts.

 

comoSolicitar.gif Presentació de la sol.licitud
 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'empresa –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.
 
Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/).
 
La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina- suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.