PIDI-CV -- I+D PIME Imprimeix
Dirigit a: PIME amb almenys quatre treballadors o treballadores

feder2.jpg

 
Presentació sol.licituds: Des del 26/02/2018 fins al 27/03/2018 a les 23:59:59 hores*

Termini execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a la data sol·licitud i podrà finalitzar-se fins al 30 de juny de 2019

Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 15/10/2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8234 de data 19/02/2018 , si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV, i posterior Resolució de 26 de juliol de 2019, del president de l'IVACE, per la qual s'acorda l'ampliació del termini de justificació (DOGV nº 8604 de 01/08/19)

 

abansdepresentar pregfreq programa   fitxaprograma

 

Objectius

 

Desenvolupament de projectes d'I+D realitzats per PIME.
El Programa comptarà amb finançament al 50 % del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 1 " Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació", Objectiu Específic 1.2.1 "Impuls i promoció d'activitats d'I+D+i liderades per les empreses, suport a la creació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora”.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

PIME amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys quatre persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computable a aquests efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

 

Requisits dels projectes

 

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

2) Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRLs serà la utilitzada per la Comissió Europea, que apareix detallada en la Resolució de convocatòria.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:

• Xicoteta empresa: fins al 40%
• Mitja empresa: fins al 30%
Les intensitats anteriors podran augmentar-se amb un 5 % dels costos subvencionables si es compleix algun dels següents requisits:

a) Contractació de personal altament qualificat (veure condicions en la Resolució de convocatòria) amb participació activa en el desenvolupament del projecte i sense vinculació contractual de caràcter laboral durant els sis mesos previs a la formalització del contracte. La contractació haurà de produir-se durant l'execució del projecte i per un període mínim de dotze mesos.
b) Contractació d'Organismes d'Investigació que supere 20.000 €

La intensitat màxima de l'ajuda calculada en funció dels costos subvencionables no podrà superar les intensitats màximes permeses pels articles 25 i 28 del Reglament (UE) nº 651/2014 per a les ajudes de R+D, incloses les cosines i en cap cas podrà superar el 35% o el 45% d'intensitat màxima, segons es tracte d'una mitjana o xicoteta empresa, respectivament.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

1. Serveis externs

2. Adquisició de patents i llicencies

Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de plena competència.

3. Personal propi

Despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) emprats en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte d'investigació i desenvolupament.
Es limita el cost horari subvencionable a 40 euros/hora com a màxim.

4. Materials

Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l'activitat d'investigació i desenvolupament

5. Despeses d'amortització d'instrumental i equipament

• Despeses d'amortització de l'instrumental i equipament de plantes pilot ja existents l'ús de les quals resulte necessari per al desenvolupament del projecte.

• També, quan el projecte supose el desenvolupament de prototips o plantes pilot experimentals de demostració, el cost d'amortització de l'instrumental i l'equipament que s'integre en el desenvolupament previst.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (límit període pagament)
Des del 26/02/2018 fins al 27/03/2018 a les 23:59:59 h. Posterior a la sol·licitud i abans del 30/06/2019 30/06/2019  10/09/2019

 

 

Criteris de valoració

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga superior a 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del següent barem.
Seran criteris d'avaluació:

1. Qualitat del projecte. Màxim: 35 punts. Llindar mínim: 17 punts

2. Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts

3. Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 10 punts

4. Característiques del sol·licitant. Màxim 10 punts

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l'empresa sol·licitant dispose de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per la *Autoritat de *Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar