ELS NOSTRES SERVEIS
ELS NOSTRES SERVEISMARQUES

  • Busca d'antecedents per identitats i pareguts
  • Consulta d'expedients nacionals

PATENTS

  • Recerca d'antecedents de patents nacional i internacional
  • Consulta d'expedients nacionals

DOCUMENTS ORIGINALS

  • Patents nacionals i internacionals

Els serveis facilitats estan subjectes a preu.
Els preus estan basats en els costos que establixen els proveïdors nacionals i internacionals de la informació i dades que es faciliten.

L'IVACE té per principi limitar-se a repercutir els preus marcats pels seus proveïdors. En el cas dels serveis més comuns sobre informació nacional derivada de la Propietat Industrial, els seus preus són els establits per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i les seues actualitzacions estan disponibles a través del B.O.E. Hi ha una llista actualitzada de preus de tots els serveis a disposició de l'usuari en totes les nostres oficines. Els mateixos també es faciliten per la via de consulta telefònica, fax o correu electrònic.